(Findinet) Reacties op de Wft-module pensioenverzekeringen

De kritiek op het consultatiedocument spitst zich toe op de samenhang tussen de pensioen- en levenmodules en de vereiste kennis over het DGA-pensioen. RPC pleit voor deelcertificaten.

Adfiz vindt de pensioenmodule “een behoorlijk ingewikkeld document”. Zij vraagt zich af of de nieuw gekozen formats voor de toetstermen ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties vanwege de complexiteit niet zijn doel voorbijschiet en afbreuk doet aan de gewenste helderheid voor partijen voor wie dit document van belang is.

“Het toetstermen-document heeft ons inziens niet alleen de belangrijke functie om richtlijnen te geven voor examinering, maar heeft ook de functie om helderheid te bieden aan (potentiële) hypotheekadviseurs die willen weten op welke manier de vereiste deskundigheid wordt getoetst. Wij vrezen dat voor deze laatste partij het document moeilijk te begrijpen is.”

Er is in de visie van Adfiz weinig terecht gekomen van het oorspronkelijke doel om gelijktijdig te komen tot verlichting van de Levenmodule. “Geconstateerd moet worden dat er een verzwaring optreedt.” Bezwaarlijk vindt Adfiz dat voor de Wft-module Levensverzekeringen zware toetstermen worden voorgesteld ten aanzien van de DGA. “Wij doelen o.a. op het berekenen van het doelvermogen dat nodig is voor dekking van de pensioentoezegging aan een DGA en het toepassen van de uitvoeringsmogelijkheden voor een pensioen aan een DGA.” Deze deskundigheidsvereisten horen thuis in de module pensioenverzekeringen en niet eveneens in de module levensverzekeringen, aldus Adfiz.

De AFM daarentegen is van mening dat een bemiddelaar/adviseur Wft-levensverzekeringen wel op de hoogte dient te zijn van de samenhang tussen levensverzekeringen en pensioenen en adviseert daarom “de bepalingen die zien op de samenhang tussen pensioen en levensverzekeringen in de toetstermen van Wft-levensverzekeringen niet aan te passen.”

Wel vindt de AFM dat pensioen in eigen beheer van de DGA minder uitgebreide aandacht in de pensioenmodule moet krijgen. “Met het uitgebreid opnemen hiervan wekt het CDFD de suggestie dat ook de balansvoorziening van de DGA voor zijn pensioen in eigen beheer onder de reikwijdte valt van de module. Dit is niet het geval, aangezien er geen sprake is van een financieel product. Opname van de balansvoorziening van de DGA in de toetstermen leidt daardoor niet tot een beschermende werking van de Wft.” De AFM acht het daarom noodzakelijk om de toetstermen aan te passen.

RPC (Register Pensioen Consultants) mist de toetsing op de kennis van de pensioenadviseur op het terrein van de werkingssfeer rond bedrijfstakpensioenfondsen. “De gevolgen voor een onderneming van het ten onrechte niet aangesloten zijn bij een Bpf zijn dermate desastreus dat dit naar onze mening zelfs een prominente plaats zou moeten krijgen.” RPC ziet in de praktijk dat ondernemingen soms zelfs direct failliet gaan door het Bpf met terugwerkende kracht premie komt incasseren. Daarom is het goed om de volgende passage in de toetstermen op te nemen: “Beoordelen of sprake is van werkingssfeer van een Bpf en kunnen beoordelen bij welke Bpf aansluiting vereist zou kunnen zijn.” Ook SEFD wijst daarop waar het de Levenmodule betreft: “Vrije beroepsbeoefenaars kennen vaak de eenmanszaak of maatschap als rechtsvorm. De eigenaar van een eenmanszaak of een maat in de maatschap is aangewezen op voorzieningen in de derde pijler. De adviseur moet dan weten dat er sprake kan zijn van een (verplicht gesteld) beroepspensioenfonds. Mocht de kennis over het beroepspensioenfonds ontbreken, dan is het advies per definitie onjuist.”

RPC spreekt zich uit voor het splitsen van DGA en werkgever/werknemer gerelateerd pensioen. “Het zijn twee kennisgebieden die erg ver uit elkaar liggen. Wanneer bv. met deelcertificaten kan worden gewerkt, doet dit meer recht aan een ieder die zich slechts op een van de twee terreinen begeeft.”

GEEN REACTIES