Het Tweede Kamer crisisakkoord

Pensioenleeftijd stapsgewijs al vanaf volgend jaar omhoog, hypotheken in 30 jaar volledig aflossen en ruimte voor ww-gatverzekering.

Het akkoord van VVD, CDA, D66, Groen Links en ChristenUnie is door de Tweede Kamer aangenomen en al verwerkt in het Stabiliteitsprogramma voor de Europese Commissie.

De belangrijkste punten:

Pensioen

De eerste stap voor het verhogen van de pensioenleeftijd wordt al in 2013 door de AOW-leeftijd in dat jaar met 1 maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd – in stappen – verder worden verhoogd. Dit leidt ertoe dat uiterlijk in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd van 66 wordt bereikt, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld.

In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. Met deze maatregel wordt uitsluitend nieuwe opbouw geraakt. In aanvulling op de verhoging op de richtleeftijd, worden de fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen neerwaarts aangepast.

Het beschikbare budget voor de extra ‘doorwerkbonussen’ wordt beëindigd. Tevens zal het beschikbare budget voor ‘mobiliteit’ na 2013 niet verder toenemen.

Arbeidsmarkt

Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW uitkering betalen. Daartegenover staat dat ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten. Ontslagregelingen worden op deze manier activerende ontslagregelingen die ingezet worden ten behoeve van scholing en toeleiding naar een andere baan. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd.

Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd. Dit zorgt in 2013 voor 500 miljoen extra inkomsten.

Woningmarkt

Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek.

Om de risico’s van hoge hypotheekschulden verder te beperken, wordt de Loan-to-Value ratio geleidelijk beperkt tot 100%.

Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2%. De maatregel wordt gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto’s.

De huren voor huurders met een inkomen van 33.000-43.000 euro per jaar mogen worden verhoogd met de inflatie plus 1% (afgeroomd met de verhuursverheffing per 2013).

Er komt 200 miljoen euro extra geld vrij voor stimulering in verduurzaming van de economie,

onder meer voor meer woningisolatie en duurzaam bouwen. Er komt ook een onderzoek naar

het onderbrengen van zonnepanelen onder het lage BTW-tarief.

Loonmatiging

Ten aanzien van de lonen voor ambtenaren (excl. zorg) geldt voor 2 jaar een nullijn.

De tabelcorrectiefactor in de belastingen wordt één jaar niet toegepast, waardoor een loonstijging wordt belast tegen een hoger marginaal tarief.

Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing (‘eenmalige crisisheffing’).

Daarnaast wordt de werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen verhoogd van 30 naar 75%.

BTW

Het algemene BTW-tarief wordt in oktober 2012 met twee procentpunt verhoogd. Dit wordt vanaf 2013 in toenemende mate gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting, in het bijzonder voor werkenden met een lager inkomen. Het lage BTW-tarief blijft ongewijzigd.

Vergroening

Een fiscaal vergroeningspakket zal worden voorgesteld, onder meer om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken door het zwaarder belasten van energieproducten. Het gaat dan om de aardgasheffing, kolenbelasting, rode diesel, leidingwater, eurovignet.

De accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank worden verhoogd.

Bankenbelasting

De bankenbelasting wordt verdubbeld, waardoor de opbrengst toeneemt van 300 tot 600 mln.

De grondslag van de belasting wordt gevormd door de ongedekte passiva van de bank. Zo

streeft de regering naar lagere risico’s en meer financiële stabiliteit.

Catshuispakket

Een deel van de maatregelen van het Catshuispakket komt (deels) te vervallen.

Gespaard worden:

 • passend onderwijs (100 mln),
 • verhoging griffierechten (240 mln)
 • natuur (200 mln),
 • PGB’s (150 mln),
 • openbaar vervoer (100 mln),
 • eigen bijdragen GGZ
 • (40 mln),
 • huishoudinkomenstoets (54 mln),
 • preventieve/palliatieve zorg (100 mln)
 • BTW podiumkunsten weer naar 6% (48 mln) en
 • ontwikkelingssamenwerking (blijft 0,7% BNP).

GEEN REACTIES