Kifid: Yarden mocht pakketpolis eenzijdig aanpassen

'Overname Yarden onzeker na vonnis'

Vanwege de penibele financiële situatie van Yarden mocht de uitvaartverzekeraar de voorwaarden van pakketpolissen met een vaste premie eenzijdig wijzigen. Dat concludeert de Geschillencommissie van het Kifid in twee vandaag gepubliceerde uitspraken. De wijziging van deze natura-uitvaartverzekeringen was nodig om weer te kunnen voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen. Zonder wijziging zou Yarden onvoldoende financiële buffers hebben om in de toekomst haar financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Dit zou een nog nadeliger scenario voor de verzekeringnemers, namelijk een faillissement, tot gevolg kunnen hebben.

De uitvaartverzekeraar heeft met ingang van 2020 de waarde van 380.000 pakketpolissen, waarbij Yarden de uitvaart verzorgt, bevroren. Vanaf 1 januari komen kostenstijgingen voor rekening van de polishouders.

Uitzonderlijke omstandigheden
Voor beide klachtzaken geldt dat in de voorwaarden een en-bloc-bepaling is opgenomen. De verzekeraar mag volgens deze bepaling de verzekering eenzijdig wijzigen. De Geschillencommissie merkt op dat een dergelijke eenzijdige bevoegdheid in beginsel niet past bij de aard van een verzekeringsovereenkomst. Doel van een verzekering is immers dat de verzekeringnemer een bepaald risico (onzekerheid) overdraagt aan de verzekeraar tegen betaling van premie. De verzekeraar mag alleen onder uitzonderlijke omstandigheden van de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid gebruikmaken.

En-bloc clausule ter discussie
Niet iedereen is het met de conclusie van het Kifid eens. De Consumentenbond heeft al eerder gemeld dat zij er niet van overtuigd is dat Yarden geen andere keuze had dan de voorwaarden te wijzigen. De bond zegt ook dat gebruikmaking van de en-bloc clausule onrechtmatig is, omdat deze bij veel polissen pas later is toegevoegd, waarbij klanten niet of nauwelijks werden geïnformeerd. In de onderhavige twee zaken stond de aanwezigheid van de clausule zelf niet ter discussie. Dat is wel het geval in een derde zaak. De bond wacht de uitspraak hiervan af, die waarschijnlijk eind september is.

Rechtszaak
Kifid heeft nog ruim 120 klachten liggen over de Yarden-pakketpolis. Daarnaast loopt er een rechtszaak van zo’n 20 polishouders tegen Yarden, met als inzet het ongedaan maken van de wijziging van de polisvoorwaarden. Deze zaak was eind april al aangekondigd, maar de zitting was door de coronamaatregelen doorgeschoven naar afgelopen vrijdag. De uitspraak wordt over enkele weken verwacht.

De polishouders worden juridisch bijgestaan door Vereniging Sociaal Verhaal, een vrijwilligersorganisatie. Over de onderhavige Kifid-uitspraken zegt de vereniging in een persbericht dat Yarden het Kifid om de tuin heeft geleid: “Yarden koos er vrijwillig voor om onder het regime van de strenge regelgeving van Solvency II te vallen. Yarden was daartoe wettelijk niet verplicht omdat zij als uitvaartverzekeraar onder het lichtere Solvency Basic regime valt. In aansluiting op haar keuze, stelde Yarden in 2018 een daarop gericht eigen financieel rapport op waarin stond dat het zeer slecht was gesteld met de financiële positie.”

De Kifid-uitspraak GC 2020-697 is bindend. De uitspraak GC 2020-696 is niet-bindend.

GEEN REACTIES