Kifid laat onderzoek doen in geschil over referentierente

Kifid laat onderzoek doen in geschil over referentierente
© Pixabay

Ook bij een doorlopend krediet met de woning als onderpand, mag de consument erop vertrouwen dat het rentetarief in de pas blijft met de relevante marktrente. Maar welke maatstaf er in dit geval geldt, daarover verschillen consument en bank van mening.

Rentewijzigingen op doorlopende kredieten hebben al veel stof doen opwaaien. Een flink aantal banken heeft compensatieregelingen opgetuigd nadat was vastgesteld dat zij in het verleden te veel rente berekend hadden.

In dit geschil gaat het om het variabele rentetarief voor het Flexibel Hypotheek Krediet (FHK) van ABN AMRO. Na een klacht van een consument heeft de Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid al in juli 2021 een tussenuitspraak(GC 2021-0633A) gedaan: de bank moet de te veel betaalde rente compenseren aan de consument, voor zover deze gedurende de looptijd niet in de pas heeft gelopen met de relevante marktrente.

Maatstaf

Maar voor het berekenen van die compensatie moet eerst een maatstaf bepaald worden voor de referentierente voor het FHK. De klager en ABN AMRO hebben sindsdien geprobeerd om onderling vast te stellen welke benchmark als maatstaf kan dienen, maar ze zijn het niet eens geworden.

‘Wezenlijke productkenmerken’

De bank heeft bekeken wat de ‘wezenlijke productkenmerken’ zijn van het FHK en vervolgens gezocht naar vergelijkbare producten waarvan over de betreffende periode gegevens beschikbaar zijn. De bank heeft een drietal producten gevonden en aan de hand daarvan een voorstel voor een referentierente gedaan.

De consument kan zich hier niet in vinden en heeft een tegenvoorstel opgesteld. Zij stelt dat bij de vergelijkbare producten er geen vereiste is dat er een hypotheekrecht op de woning is verstrekt. Terwijl dit juist een ‘wezenlijk productkenmerk’ van het FHK is. Deze kredietvorm is uniek: hij is alleen beschikbaar voor huiseigenaren en is geen (gewone) woninghypotheek.

Onderzoek deskundigen

Nu partijen er onderling niet uitkomen, bepaalt de Geschillencommissie dat onafhankelijke deskundigen een onderzoek gaan doen. De onderzoekers krijgen de opdracht de aangedragen maatstaven van zowel de consument als de bank in hun onderzoek mee te nemen, en daarvan expliciet de voor- en nadelen te benoemen. Ook wil de commissie graag antwoord op de vraag welke rol en betekenis een recht van hypotheek heeft bij het vaststellen van een relevante maatstaf. De uiteindelijke maatstaf moet gebaseerd zijn op informatie die publiek beschikbaar is.

Wie het onderzoek gaan doen, is nog niet bekend. De Geschillencommissie bepaalt dit in overleg met de consument en de bank. De bank heeft aangegeven de redelijke kosten van het deskundigenonderzoek te zullen dragen.

Na afronding van het onderzoek beslist de commissie verder in deze klachtzaak. Het Kifid heeft meerdere klachten van consumenten over het rentetarief van het FHK in behandeling. Deze zijn in de wacht gezet tot er een einduitspraak is in de onderhavige zaak.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES