Indexatie pensioenfondsen komt in zicht; Pensioenfederatie tevreden

Indexatie pensioenfondsen komt in zicht; Pensioenfederatie tevreden
© Pixabay

De Pensioenfederatie verwelkomt de tijdelijke mogelijkheid om de pensioenen te verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%. Pensioenfondsen die het verantwoord vinden om de pensioenen te laten meestijgen met de prijzen krijgen meer ruimte om dit te doen.

Deze tijdelijke maatregel is onderdeel van het wetsvoorstel Toekomst pensioenen dat minister Schouten van SZW deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De reacties uit de internetconsultatie zijn verwerkt. Na behandeling en akkoord door beide Kamers krijgen werkgeversorganisaties, vakbonden en pensioenfondsen nog enkele jaren om de wijzigingen door te voeren en de deelnemers hierover te informeren.

“In het nieuwe stelsel wordt duidelijker wat pensioenfondsen voor de deelnemer doen: ingelegde premies beleggen en er zo méér van maken”, zegt Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. “Die rendementen op beleggingen vloeien straks directer terug naar de opgebouwde pensioenen. Deelnemers kunnen dat effect zien op hun pensioenoverzichten. En omdat we van een pensioentoezegging naar een pensioenverwachting gaan, hoeven pensioenfondsen niet langer aan de hand van een risicovrije rente te berekenen hoeveel vermogen zij in kas moeten houden. Dat maakt het pensioenstelsel eenvoudiger en het vermogen in het fonds komt eerder vrij.”

Invaren

Het pensioenakkoord had als doel een transparanter, evenwichtiger en eenvoudiger pensioenstelsel. Bestaand opgebouwd pensioen komt via ‘invaren’ samen met het nog op te bouwen pensioen in één regeling. Niet invaren zou leiden tot twee toezichtkaders met alle kosten van dien en zou de evenwichtige verdeling van het fondsvermogen beperken. Daarom vindt de Pensioenfederatie het goed dat invaren waarbij alle deelnemers meegaan het uitgangspunt is van de wetgeving.

De federatie omarmt ook de waarborgen die de wetgever heeft opgenomen als het gaat om de rechtsbescherming van de deelnemer en pensioengerechtigden. De Raad van State heeft al geconstateerd dat het nieuwe pensioenstelsel voldoende solidariteitselementen bevat. Vooruitlopend op de wettelijk voorgeschreven klachtenprocedure en een externe geschillencommissie werkt de Pensioenfederatie aan een gedragslijn die hierop gaat aansluiten.

Uitlegbaarheid

Uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid van het stelsel zijn nu de belangrijkste thema’s, evenals voldoende ruimte voor pensioenfondsbestuurders om keuzes te kunnen maken die in het belang zijn van hun specifieke deelnemersgroep, aldus Jaarsma. “Pensioenfondsen zijn al aan de slag met de voorbereidingen. Ze kunnen nu ook met de sociale partners concreet keuzes gaan maken die passen bij hun deelnemers. Zo kunnen we met z’n allen een succes maken van deze overgang naar een toekomstbestendig pensioenstelsel.”

Indexatie

Met de oplopende inflatie wordt de roep om indexatie van pensioenen alleen maar groter. De concept-AMvB – de tijdelijke mogelijkheid om de pensioenen te verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105% – is volgens de Pensioenfederatie goed uitvoerbaar, als er een betere aansluiting komt op de gebruikelijke regels voor toekenning van indexatie. Of pensioenfondsen daadwerkelijk eerder en meer kunnen indexeren met de AMvB is onder andere afhankelijk van de situatie op de financiële markten, zoals de rente en de aandelenkoersen.

Bron: Pensioenfederatie

GEEN REACTIES