Iets meer dan kwart van cybercrime-delicten wordt gemeld

Iets meer dan kwart van cybercrime-delicten wordt gemeld
© Pixabay

Naar schatting vonden in 2016 in totaal 2,5 miljoen cybercrime-delicten plaats waar Nederlanders naar eigen zeggen slachtoffer van waren. Het gaat om identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. Ruim een kwart (27 procent) van deze delicten werd bij de politie of bij andere instanties, zoals consumentenorganisaties, gemeld. In 2012 werd nog 31 procent van de cybercrime-delicten gemeld. Dit meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor.

De daling is geheel toe te schrijven aan de afname van het percentage meldingen bij de andere instanties. Vooral het melden van identiteitsfraude bij banken of andere financiële instellingen is teruggelopen. Bij consumentenorganisaties werd koop- en verkoopfraude minder vaak gemeld.

De meldingsbereidheid bij de politie is gelijk gebleven. Van 8 procent van alle cybercrime-delicten werd in 2016 daadwerkelijk aangifte bij de politie gedaan. Het aandeel aangiften via internet is iets toegenomen.

Vooral jongeren en hoger opgeleiden slachtoffer
Ruim een op de tien Nederlanders van 15 jaar of ouder gaf in 2016 aan slachtoffer te zijn geweest van cybercriminaliteit. Jongeren, die het meest actief zijn op internet, zijn vaker slachtoffer dan ouderen. Het beeld verschilt echter per delictsoort. Van cyberpesten zijn 15- tot 25-jarigen duidelijk het vaakst slachtoffer, van identiteitsfraude zijn het minst. Koop- en verkoopfraude en hacken treft 15- tot 25-jarigen en 25- tot 45-jarigen ongeveer even vaak. De groep 65-plussers zijn hier het minst vaak slachtoffer van, net zoals van cyberpesten.

Het slachtofferschap van cybercriminaliteit verschilt ook naar opleidingsniveau. Hoger opgeleiden, die relatief het meest actief zijn op internet, zijn met 13 procent vaker slachtoffer dan lageropgeleiden (8 procent). Zowel van identiteitsfraude en koop- en verkoopfraude als van hacken zijn personen met een hogere opleiding vaker slachtoffer. Alleen bij cyberpesten bestaat geen verschil met lager opgeleiden.

De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. Voor de VM-enquête van 2016 werden ruim 80.000 Nederlanders van 15 jaar bevraagd.

Bron: CBS

GEEN REACTIES