Extra inspanningen bij De Vereende leiden tot herstel resultaat

Premievolume Vereende blijft groeien

De verzekeringsportefeuille van de Vereende nam in 2018 wederom fors toe, met 28,9%. Stevige premieverhogingen bleken noodzakelijk, naast het herzien van de herverzekeringsstructuur. Deze inspanningen hebben geleid tot herstel van het resultaat: het verlies van €4,3 miljoen in 2017 is omgebogen naar een positief resultaat van €2,0 miljoen. De solvabiliteitsratio steeg van 134% naar 144%, meldt het vandaag verschenen jaarverslag.

De directie kijkt met gepaste tevredenheid terug op 2018. “De mooie scores op het gebied van klanttevredenheid, de sterk stijgende omzet in combinatie met fors verbeterde financiële ratio’s bevestigen ons gevoel dat we door moeten op de ingeslagen weg.”

Het bruto premie-inkomen nam in 2018 toe tot €37,1 miljoen (2017: €28,8 miljoen). De groei wordt in belangrijke mate gerealiseerd in de branche Motorrijtuig­verzekeringen. In 2018 zijn premieverhogingen (13,7% per 1 januari en 25% per 1 mei) doorgevoerd ter dekking van de opgelopen schadelast, met name voor letselschaden. Verder laat de portefeuille ook in 2018 nog een kleine groei zien. De premiegroei op het gebied van beroepsaansprakelijkheid wordt net als in 2017 veroorzaakt door de verbetering van de omzetten van de verzekerden.

De netto schadelast daalde in 2018 naar €11,5 miljoen (2017 €16,3 miljoen). In 2017 kreeg de Vereende een grote stijging in de schadelast voor letselschaden te verwerken waarvan €2,2 miljoen met betrekking tot oudere jaren. Daarnaast wordt dit jaar de netto schadelast verlaagd door de additioneel afgesloten quota share herverzekeringscontracten.

De bedrijfskosten namen toe tot €12,2 miljoen (2017: €11,4 miljoen). Deze op het eerste gezicht hoge kos­ten moeten worden gezien “in relatie tot de bijzondere positie die de Vereende inneemt”, aldus het jaarverslag. De hoge automatiseringskosten onder de beheers- en personeelskos­ten worden veroorzaakt door investeringen in een nieuwe – vertraagde – verzekeringsapplicatie.

Intermediairs
Intermediairs weten de Vereende steeds beter te vinden. De intermediaire portefeuille is op 1 januari 2019 ruim 42% toegenomen ten opzichte van 1 januari 2018. Dat is grotendeels te verklaren door de premieverhogingen. Daarnaast is het aantal polissen in 2018 met ruim 8% toegenomen.

De toename van het aantal polissen komt vooral door taxi’s (stijging van 74%), aansprakelijkheid voor bedrijven (stijging van 35%) en bestelauto’s/koeriers (stijging van 23%). Door deze groei is de zakelijke portefeuille gestegen naar 50% (2017: 42%, 2016: 32%) van de totale intermediaire portefeuille.

Taxi’s
De groei in 2018 van het aantal verzekerde taxi’s is opvallend. “In het najaar van 2017 kwamen signalen binnen over de toenemende schaarste in de markt. Er leek een situatie te ontstaan waarbij een groot aantal taxi’s onverzekerd dreigde te worden. In november van dat jaar hebben wij om deze reden een aangepast taxiproduct met bijpassend herverzekeringsoplossing geïntroduceerd. Uiteindelijk bleek voor een deel van de taxi’s voorlopig nog dekking in de reguliere verzekeringsmarkt te vinden. Voor de langere termijn houden wij de vinger aan de pols, omdat er signalen blijven dat de beschikbare capaciteit in de reguliere markt verder krimpt. De ontwikkelingen in de taximarkt volgen wij op de voet door gesprekken met onder andere gespecialiseerde assurantieadviseurs, het RDW en Uber.”

Solidariteit
De Vereende is zich sterk bewust van haar bijzondere positie als vangnet en kraamkamer en als verzekeraar van bijzondere risico’s en schades. Ze blijft hameren op solidariteit. “Door bijvoorbeeld de big data ontwikkelingen hebben verzekeraars steeds meer mogelijkheden om de premies van een verzekering af te stemmen op het daadwerkelijke risico van de verzekerde. Deze ontwikkeling is logisch en begrijpelijk, maar kan de solidariteit op termijn ondermijnen.”

Bij publicatie van het jaarverslag liet de verzekeraar daarom een onderzoek uitvoeren naar de solidariteit in Nederland onder 521 personen. Dit onderzoek is specifiek gericht op motorrijtuigverzekeringen. Algemene conclusie is dat veel Nederlanders (53%) solidair zijn met mensen die te maken krijgen met een hogere premie. Wel is er verschil in solidariteit; deze is afhankelijk van of de verzekerde wel of niet zelf iets aan dat hogere risico kan doen. Bij ‘eigen schuld’ is de solidariteit beduidend lager (20%). Vrouwen blijken meer solidair dan mannen. En 82% van de respondenten staat positief tegenover het laten monitoren van het rijgedrag; 52% wil best het eigen rijgedrag laten monitoren door de eigen verzekeraar in ruil voor een lagere premie bij goed rijgedrag.

Bron: de Vereende

GEEN REACTIES