Ex-werknemer niet gebonden aan nieuwe pensioenafspraken

Het Hof Leeuwarden:Werknemer is niet gebonden aan CAO-afspraken die zijn gemaakt nadat de arbeidsrechtelijke band met de werkgever is verbroken.

Zelfs al zou de nieuwe CAO op hem van toepassing zijn, dan is de omzetting van een (deels) onvoorwaardelijke naar een geheel voorwaardelijke indexering aan te merken als een structurele wijziging die (op grond van overgangsrechtelijke bepalingen in de CAO) niet tegen de werknemer kan worden ingeroepen.

De overgangsregeling luidt: “Voor de gewezen werknemer die voor 1 januari 2006 uit dienst is getreden en met wie in verband met zijn uitdiensttreding is overeengekomen dat zijn pensioenopbouw gedurende een zekere periode zou worden voortgezet, geldt dat de pensioenopbouw na 1 januari 2006 wordt voortgezet als ware de collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen nog steeds van kracht.”

Het Hof: ‘Het hof deelt niet het standpunt van werkgever dat de ex-werknemer rechtstreeks gebonden is aan de Pensioen-CAO 2006 en de Pensioenregeling 2006, waarin de omzetting naar een geheel voorwaardelijke indexering gestalte is gegeven. Ingevolge art. 1 lid 1 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst regelt een collectieve arbeidsovereenkomst voornamelijk of uitsluitend de arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen.
Aangezien de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 mei 2005 is geëindigd, brengt de per 1 januari 2006 van kracht geworden Pensioen-CAO 2006 geen wijziging teweeg in de rechten en/of verplichtingen van de werknemer. Hieraan doet niet af dat werknemer na het verbreken van de arbeidsrechtelijke band ten opzichte van de pensioenuitvoerder actief deelnemer aan de pensioenregeling is gebleven tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Ook al zou dat wel het geval geweest zijn dan nog kan de ex-werknemer niet gehouden worden aan de nieuwe CAO omdat hier sprake is van een structurele wijziging in de pensioenvoorwaarden.

Het hele arrest

GEEN REACTIES