Europese Commissie komt met voorstel aanpassing Solvency II

Europese Commisie komt met voorstel aanpassing Solvency II

Nu Solvency II een aantal jaren actief is, heeft de Europese Commissie een review uitgevoerd op de Europese regelgeving voor verzekeraars en herverzekeraars. De review is onder andere bedoeld om te leren van de ervaringen met Solvency II sinds de invoering in 2016, waar de coronacrisis een interessante bijkomstigheid is. De review heeft geleid tot een reeks voorstellen voor aanpassingen van de Solvency II-richtlijnen.

Het doel van de wijzigingen
De voorgestelde aanpassingen van het Solvency II-raamwerk hebben een aantal doelen:

  • Consumenten beter beschermen en zorgen dat verzekeringsmaatschappijen solide blijven, ook in economisch moeilijke tijden.
  • Polishouders beter informeren over de financiële situatie van hun verzekeraar.
  • Consumenten beter beschermen bij het kopen van verzekeringsproducten in andere lidstaten door een betere samenwerking tussen toezichthouders.
  • Verzekeraars stimuleren meer te investeren in langetermijnkapitaal.
  • Beter rekening houden met bepaalde risico’s, zoals risico’s in verband met het klimaat en minder gevoelig zijn voor marktbewegingen op de korte termijn.
  • De hele sector zal beter in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat de stabiliteit in gevaar komt.

Het Europees Parlement en de Europese Raad buigen zich nu over de voorstellen. Ondertussen start de Europese Commissie met het maken van de Delegated Acts behorende bij de wijzigingen.

Financiële consequenties
Omdat de financiële positie van de Europese verzekeraars goed is, is het niet nodig de kapitaalvereisten strenger te maken. Sommige van de voorgestelde aanpassingen doen dit echter wel, deze zullen geleidelijk worden ingevoerd tot 2032. Op de korte termijn zal naar verwachting 90 miljard euro aan kapitaal vrijvallen op EU-niveau. Op de lange termijn komt hier nog eens 30 miljard euro bij, afhankelijk van de toestand op de financiële markt.

Langetermijninvesteringen
In 2020 is afgesproken langetermijninvesteringen te gaan aanmoedigen zonder afbreuk te doen aan de financiële stabiliteit en de bescherming van de polishouders. De voorgestelde wijzigingen zijn in lijn met deze afspraak. In dit kader wordt de volatility adjustment aangepast, waardoor de effecten van marktbewegingen op de korte termijn worden beperkt. Daarnaast wordt de risicomarge herzien, waardoor deze minder groot en minder volatiel wordt.

Kleine verzekeraars
Voor kleinere verzekeraars zijn de voorgestelde aanpassingen goed nieuws. De drempel voor toepassing van Solvency II wordt verhoogd waardoor meer kleine verzekeraars buiten de scope vallen. Zij mogen zich beperken tot de nationale regelgeving. Ook komt er een nieuwe categorie (her)verzekeraars met een laag risicoprofiel. Voor deze groep zullen minder strenge regels gelden.

Klimaatrisico’s
Klimaatrisico’s zullen voortaan meer aandacht krijgen. Verzekeraars zullen een langetermijnanalyse van scenario’s voor klimaatverandering moeten gaan doen. Bij deze analyse wordt rekening gehouden met risico’s gerelateerd aan klimaatverandering die niet altijd worden meegenomen bij het berekenen van de kapitaalvereisten. Ook zal Eiopa klimaat stress tests gaan uitvoeren.

Herstel en afwikkeling
Naast de voorgestelde aanpassingen in de Solvency II-regelgeving komt de Europese Commissie nu ook met een voorstel voor een verbeterd systeem voor het herstel van (her)verzekeraars in financiële nood en de afwikkeling van faillissementen. Op dit moment ontbreekt het aan geharmoniseerde procedures op Europees niveau. Doel is tijdig te kunnen ingrijpen in een crisissituatie om polishouders te beschermen en de impact op de economie, het financiële stelsel en de belastingbetalers te beperken.

Bron: Europese Commissie

GEEN REACTIES