Er komt geen overzicht van terugstortingen door pensioenfondsen

Het is niet mogelijk te achterhalen welke bedragen de pensioenfondsen in de periode 1985-2005 hebben teruggestort aan de sponsors.

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid had minister Kamp gevraagd om een overzicht van deze terugstortingen.

Het blijkt dat deze cijfers niet zijn te destilleren uit de administratie van de meeste pensioenfondsen. De minister geeft over dit feit geen waardeoordeel. Hij volstaat met de opmerking dat pensioenfondsen destijds niet verplicht waren om terug- of bijstortingen apart in de jaarstaten te vermelden. “ Op basis van de jaarstaten kan niet altijd onderscheid worden gemaakt tussen premiekortingen, premieverrekeningen, terug- en bijstortingen. Het zicht op terugstortingen aan en bijstortingen door de sponsors wordt verder beperkt door de premiesystematiek die sommige fondsen hanteerden. Ook zijn destijds middelen van pensioenfondsen aangewend voor de financiering van andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen, bijvoorbeeld voor vervroegde uittreding. Waar dit is gebeurd, is dat niet als terugstorting geregistreerd.” Zelfs handmatig kan niet

“DNB is nagegaan of langs een andere weg kan worden achterhaald of pensioenfondsen gelden aan hun sponsor hebben teruggestort. DNB concludeert dat dit alleen mogelijk is door middel van een handmatige analyse van diverse posten van de jaarstaten. Waar een adequate toelichting op die jaarstaten ontbreekt, zou bovendien bestudering van het jaarverslag nodig zijn. Destijds waren pensioenfondsen echter niet verplicht om jaarverslagen bij de toezichthouder in te dienen, waardoor deze in voorkomende gevallen zullen ontbreken.”

DNB komt tot de conclusie dat het niet mogelijk is een voldoende betrouwbaar overzicht op te stellen van het aantal pensioenfondsen dat bedragen aan de sponsor heeft teruggestort.

Of, zoals de minister het stelt: “Op grond van de beperkte beschikbaarheid van gegevens en de problematische interpretatie van wel beschikbare gegevens concludeert DNB dat in veel gevallen twijfelachtig is of over terugstortingen een zinnige uitspraak kan worden gedaan.”

GEEN REACTIES