DNB voert klimaat-stresstest uit bij schadeverzekeraars

DNB voert klimaat-stresstest uit bij schadeverzekeraars
© Pixabay

DNB gaat klimaatrisico’s verder verankeren in haar toezichtaanpak en deze vaker agenderen in gesprekken met onder toezicht staande instellingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van klimaatstresstesten. Momenteel wordt een klimaat-gerelateerde stresstest uitgevoerd bij schadeverzekeraars en is een stresstest voor transitierisico’s in ontwikkeling.

In het rapport “Financiële sector veilig achter de dijken?” focust DNB op de impact van klimaatrisico’s op de Nederlandse financiële sector. Financiële instellingen moeten meer rekening houden met de risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie.

Deze impact is veelzijdig, zo blijkt uit een viertal deelonderzoeken, “en dient zich steeds nadrukkelijker aan”. DNB wil klimaatrisico’s daarom steviger verankeren in haar toezicht met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van duurzame financiële stabiliteit.

Het rapport gaat onder meer in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals een toename van extreem weer en zeespiegelstijging. Daarnaast gaat het rapport in op de gevolgen van de afspraken in het Verdrag van Parijs om de uitstoot van CO2 te beperken. Dit alles heeft direct of indirect gevolgen voor verzekeraars.

Op een aantal deelgebieden krijgen financiële risico’s al concreet vorm. Zoals hogere klimaatgerelateerde schadelasten met daarmee druk op de premies van schadeverzekeringen. Daarnaast maakt klimaatverandering het lastiger om de kans op extreem weer goed in te schatten. Catastrofemodellen van externe partijen die verzekeraars vaak gebruiken, houden niet altijd rekening met de Nederlandse situatie, benadrukt DNB. “Dat kan leiden tot een onderschatting van huidige verzekeringstechnische risico’s.”

Extra stappen nodig
In het algemeen lijkt de Nederlandse financiële sector zich steeds bewuster te zijn van klimaatrisico’s en veel stappen in de goede richting te zetten. Banken en verzekeraars hebben de gevolgen van klimaatverandering steeds scherper voor ogen, wat onder andere blijkt uit het recente rapport van het Verbond van Verzekeraars, aldus DNB.

Maar er moeten ook extra stappen worden gezet. Zo kunnen instellingen meer vooruitblikkende elementen zoals scenarioanalyses toevoegen aan hun risicomanagement. Verder is het belangrijk dat instellingen klimaatrisico’s stelselmatig in kaart brengen en daar waar nodig maatregelen nemen. Daarbij zijn er specifieke aandachtspunten. Zo zullen financiële instellingen in hogere mate relevante data over klimaatrisico’s in hun risicomanagementsystemen moeten opnemen. Het gaat daarbij zowel om het ontsluiten van interne data als het opnemen van nieuwe risico-indicatoren. Daarnaast geldt voor schadeverzekeraars dat zij in hun risicomanagement, en in het bijzonder in hun risicomodellering, in hogere mate rekening zullen moeten houden met klimaatverandering.

Bron: DNB

GEEN REACTIES