Definitief advies Toetstermen Wft-pensioenverzekeringen

Het definitieve advies van CDFD wijkt nauwelijks af van het consultatiedocument. Uit de terugkoppeling blijkt dat CDFD de meeste kritiekpunten niet heeft gehonoreerd.

Zo heeft een aantal partijen gevraagd om een splitsing aan te brengen tussen advies aan werkgever en dga. CDFD: “Voor de CDFD zijn de uitganspunten van de wet volgend. De productdienstcombinatie

tweedepijlerpensioenen die wordt vastgelegd in de Wft maakt een dergelijk onderscheid niet.

Het CDFD streeft er voorts naar om versnippering van modules in meerdere (deel-)modules zoveel als kan te voorkomen.”

Nibe-SVV heeft gewezen op de forste investeringen met betrekking tot de pensioenmodule.” In hoeverre worden de investeringskosten terugverdiend, als een centrale itembank per 1 januari 2013 wordt geïntroduceerd?”, vroeg de opleider/examinator zich af. CDFD daarover: “Het College onderschrijft dat de investeringen in deze module fors kunnen zijn, althans dat deze in vergelijking met de huidige Wft-modules kostbaarder.zullen zijn. De exameninstituten kunnen dit ondervangen door het examen slechts een paar keer per jaar af te nemen of door samen te werken.”

Ook de inhoud van de Levenmodule blijft ongewijzigd: “Het College heeft de aanpassing van de toetstermen van deze module zorgvuldig overwogen. Uitgangspunt is dat een overlap moet worden voorkomen. Daarnaast moet de ”derdepijler financieel dienstverlener “ wel de samenhang tussen een individueel en collectief pensioen overzien.”

De opzet van de Wft-Module Pensioenverzekeringen wijkt af van de andere Wft-modulen. De eindtermen zijn ingedeeld in kennis, vaardigheden, competenties en professioneel & integer gedrag.

Het CDFD heeft met deze indeling bewust gekozen voor een andere inhoudelijke sturing van de examinering van de deskundigheidseisen. Zie ook het artikel Toetstermen pensioen ter consultatie

GEEN REACTIES