Amendement Nepperus-Groot dicht AOW-gat

Dit amendement maakt variabilisatie van reeds v≈≈r 1 januari 2013 ingegaan pensioen tijdelijk mogelijk.

Hierdoor kan ook bij een dergelijk pensioen een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode. Het amendement moet nog door de Tweede Kamer worden aangenomen. Dat lijkt een formaliteit nu dit gezamenlijk is ingediend door VVD (Helma Neppérus) en PvdA (Ed Groot), die een meerderheid in de Tweede Kamer vertegenwoordigen.

Pensioenfederatie verwelkomt amendement

“Het is weliswaar een sigaar uit eigen doos, want het opvullen van het AOW-gat dat wordt veroorzaakt door overheidsbezuinigingen leidt ertoe dat men levenslang genoegen moet nemen met een iets verlaagd levenslang ouderdomspensioen`, aldus de Pewnsioenfederatie. `Het alternatief is echter een AOW-gat.

De wettelijke mogelijkheid om levenslang ouderdomspensioen te gebruiken om het AOW-gat te dichten wordt nog niet geboden aan mensen die reeds zijn gepensioneerd. Daarom verwelkomt de Pensioenfederatie het amendement Neppérus (VVD)-Groot (PvdA) dat de wettelijke ruimte voor pensioenuitvoerders creëert om die mogelijkheid eventueel te bieden.`

Voor lagere inkomensgroepen wordt geïntroduceerd ter voorkoming van een AOW-gat. In het regeerakkoord wordt een overgangsregeling voorgesteld voor mensen die per 1-1-2013 deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging. De regeling geldt alleen voor deelnemers met een inkomen tot 150 procent van het wettelijk minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Mensen die niet aan de voorwaarden voldoen, zullen het AOW gat moeten accepteren of zelf proberen om het te dichten. Bijvoorbeeld via het aanvullend pensioen. (zie ook AOW en pensioen in Regeerakkoord en CPB-analyse)

Pensioenfederatie: “Een aanzienlijke groep mensen is vóór 1 januari 2013 gepensioneerd en heeft nog niet de leeftijd van 65 bereikt. Zij ontvangen een ouderdomspensioen en mochten er vanuit gaan dat zij na de 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering zouden ontvangen. Maar met de stapsgewijze verhoging van de AOW, ontstaat voor die mensen een AOW-gat. De Kamerleden Neppérus en Groot hebben een amendement ingediend om dat gat te voorkomen. Kern hiervan is om pensioenuitvoerders (zoals pensioenfondsen en verzekeraars) de mogelijkheid te geven om reeds gepensioneerden opnieuw een keuze te bieden bij de inrichting van hun ouderdomspensioen. Zij kunnen het mogelijk maken om het AOW-gat dat ontstaat te dichten door het levenslang ouderdomspensioen actuarieel te herrekenen. Ook voor reeds gepensioneerden zal dat betekenen dat het dichten van het AOW-gat leidt tot een (iets) lager levenslang ouderdomspensioen. De mate waarin het levenslang ouderdomspensioen wordt verlaagd is mede afhankelijk van de grootte van het AOW-gat en de hoogte van het ouderdomspensioen. In 2013 wordt de AOW-leeftijd met een maand verhoogd. Maar de jaren daarna zal de AOW-leeftijd in versneld tempo omhoog gaan. En het AOW-gat dus groter worden. Pensioenuitvoerders zijn niet verplicht om de mogelijkheid aan reeds gepensioneerden te bieden om het AOW-gat te dichten. Zij kunnen immers niet worden gedwongen om de problemen die worden veroorzaakt door overheidsbezuinigingen op te lossen. Toch is het goed dat er via het amendement wettelijke ruimte ontstaat om dit wel te doen.”

GEEN REACTIES