Pensioenbeleid in portefeuille staatssecretaris

Niet minister Asscher maar staatssecretaris Jetta Klijnsma gaat op het ministerie van SZW over de pensioenen.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft ze aangegeven geen wijzigingen aan te brengen in de bestaande prioriteiten met betrekking tot de aanvullende pensioenen.

Dat zijn de uitwerking van het financieel toetsingskader (ftk), de versterking van de governance van pensioenfondsen en het intensief volgen van Europese ontwikkelingen op het terrein van aanvullende pensioenen. “Ik zal op deze prioritaire onderwerpen de ingezette koers voortzetten.

Dat betekent dat ik de hoofdlijnen voor een nieuw ftk, zoals aangegeven in de hoofdlijnennota herziening ftk zal omzetten in wet- en regelgeving.”

In de brief zegt ze toe spoedig een nota van wijziging te sturen met betrekking tot het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen.

Bij de begrotingsbehandeling in december komen de verschillende beleidsprioriteiten op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid in samenhang aan de orde.

GEEN REACTIES