Vraag : “Hoe richt ik een verzekeringsmaatschappij op ? “

Copyright Pixabay

Ooit gepubliceerd op: 13 nov 2018
Regelmatig ontvangt onze redactie verzoeken om hulp als een schade is afgewezen, of als men op zoek is naar advies over lopende verzekeringen.
Soms kunnen wij iets betekenen, maar vaak vergt het zoveel studie, dat wij verwijzen naar het gespecialiseerde intermediair.

Hedenmorgen troffen wij in de postbus een bijzondere email aan met de vraag :
“Bij wie zouden wij terecht kunnen voor informatie betreft het beginnen van eigen verzekeringsmaatschappij? “

Inmiddels hebben wij gereageerd en omdat onze reactie wellicht ook inspirerend is voor anderen in de markt, deel ik de tekst thans met onze lezers.

Geachte ……,
Uw serieuze vraagstelling is aan de ene kant zeer eenvoudig te beantwoorden:
Maar allereerst moet u zich realiseren dat het oprichten van een verzekeringsmaatschappij een zeer complexe materie is.

Alternatieve route = snelwegroute
Het is daarom verstandiger om te beginnen met het samenstellen van een verzekeringsproduct. Een verzekeringsproduct kan namelijk ook worden aangeboden zonder dat er eerst een verzekeringsmaatschappij is opgericht.

Het ontwikkelen van een verzekeringsproduct :
1)    U moet weten welke doelgroep u voor ogen staat en wat zij nodig hebben.

2)    Eén verzekeringsproduct kan tientallen belangen dekken.
U moet dus weten welke belangen deze doelgroep wenst te verzekeren.
Een belang kan van alles betreffen :
– een persoon,
– een bezitting,
– een bedrijfsbelang,
– de omzet,
– bepaalde aansprakelijkheid
e.d.

3)    U moet weten of de klanten zelf mogen bepalen welke belangen zij wel of niet willen verzekeren:
Krijgen zij een pakket op maat of een verplicht star pakket zoals bij veel reisverzekeringen het geval is.

4)    U moet weten welke omvang deze belangen maximaal kunnen hebben:
De Limit table.

5)    U moet weten welke verzekerde bedragen voor de dekking individueel
instelbaar moeten zijn en welke algemeen geldend zijn voor iedere polis.

6)    U moet weten welk premiebedrag deze doelgroep bereid is te betalen voor een passend verzekeringsproduct.

7)    U moet weten welke gevaren gedekt moeten zijn.
Dat kan per belang erg verschillen.

8)    U moet weten hoe de premietarieven moeten worden toegepast. Voor ieder belang kan een ander tarief relevant zijn.

9)    U moet bij ieder belang vaststellen welke factoren van invloed zijn op de hoogte van de premie,
– Schadevrije jaren ?
– Leeftijd ?
– Roken ?
– Werkzaamheden zoals lassen ?
– Aard van de werkzaamheden zoals sjouwen ?
Etc.

10) U moet zich realiseren dat ieder onderdeel / belang gedekt moet worden bij een of meer verzekeraars. Dus ieder onderdeel van uw product moet voor hen transparant en inzichtelijk zijn.
Sommige verzekeraars voeren een boekhouding op basis van V & W Year of Account, waarbij de premieperiode als uitgangspunt wordt gevolgd.
Andere verzekeraars geven de voorkeur aan een V & W waarbij de boekingsdatum het uitgangspunt is.
Kan allemaal en simultaan, maar dergelijke belangrijke zaken worden veelal over het hoofd gezien.

11) U moet zich realiseren dat u in geval van schade adequate schadeafwikkeling kunt bieden. De samenstelling van de voorwaarden van dat product moet dus zo zijn ingericht dat de kans op conflicten maximaal wordt voorkomen.
Wenst u bepaalde omstandigheden buiten de dekking te houden, dan moet u dat krachtig willen communiceren.

12) U moet zich realiseren dat voor ieder onderdeel / belang van een product in de overeenkomst (polis) gespecificeerd moet kunnen worden welk belang het betreft.
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft b.v. betrekking op bepaalde activiteiten en niet op alle activiteiten van de verzekerde zelf.

13) Eigenlijk staat en valt alles bij het beschikken over een adequate automatisering, waarmee zowel de financiële administratie, de polisadministratie als de schadeadministratie simultaan kan worden uitgevoerd.

14) U moet beschikken over een efficiënte wijze waarop deze administraties worden gevoerd. Kunnen de klanten/intermediair zelf hun informatie via internet aanbieden, dan hoeft u dat niet te doen : dubbel werk kost nodeloos geld.

15) U moet in staat zijn uw cliënten een IPID uit te reiken voordat een verzekering tot stand mag komen. (zie findinet).

Kortom : indien u het antwoord weet op genoemde zaken, dan kunnen verzekeringsvoorwaarden worden samengesteld waarin al deze en andere zaken aan bod komen. Kost al snel 4 maanden tijd.

Vervolgens moeten de in punt 10 bedoelde verzekeraars bereid zijn om voor hun aandeel in de verzekeringsdekking automatische acceptatie toe te staan, zodat namens hen ook digitale ondertekening kan plaatsvinden.

En dan kunt u dus van start met het inrichten van een verzekeringsproduct.

Vervolgens moet een computersysteem worden ingericht ( 30 dagen werk).
En er moet een website worden gemaakt die door het systeem kan worden aangestuurd ( 60 dagen).
U moet een periode gaan proefdraaien (14 dagen).

Kost gaat voor de baat uit.
Voor het inrichten van een goed computersysteem moet u al snel rekenen op een kostenfactor van € 50.000,= per product waarmee 10 belangen gedekt kunnen worden.

Vervolgens moet u het verzekeringsproduct aanbieden via het professionele intermediair. Zou u dat namelijk zelf willen doen, dan is het erg kostbaar om een staf van honderden mensen op te leiden die in staat is om de cliënten op adequate wijze te woord te staan tijdens het adviestraject of bij schade.
Als het verzekeringsproduct voorziet in een behoefte, zal het intermediair massaal en op hoogst efficiënte wijze uw product aan de man brengen. Zeker als uw verzekeraars landelijke bekendheid genieten, zoals Lloyd’s of London, Aegon, NN e.d.

De hoogte van de beloning van het intermediair moet adequaat zijn. U kunt de beloning in het eerste jaar hoger laten zijn dan daarna bij prolongatie. Bij het afsluiten verspeelt het intermediair veel zorg=tijd aan het leveren van risico-informatie (website).

Verzekeraars moeten op transparante wijze kunnen zien welke zaken u doet, wat het schadeverloop is voor hun aandeel en of de bedrijfsresultaten bevredigend zijn. U moet daar zelf natuurlijk ook op letten, want verzekeraars mogen nooit het gevoel krijgen dat zij een melkkoe zijn.
Zijn de resultaten boven verwachting goed, dan moet u dus ook een premieverlaging kunnen bepleiten voor de relevante onderdelen van het product.

Het generen van een fors premie-inkomen kost een paar jaar, maar wordt sterk beïnvloed door positieve publiciteit. Is men tevreden over uw product, dan komen de klanten vanzelf.

U moet bedrijfswinst genereren, zodat u een eigen vermogen kunt opbouwen.
Zonder eigen vermogen is het oprichten van een verzekeraar bijna ondoenlijk.
Omdat het uw eigen product is, heeft u ook de regie over de verzekeraars die de dekking leveren. Verzekeraars die te duur zijn, kunt u vervangen door goedkopere.

Heeft u zo een portefeuille opgebouwd met een premie-inkomen van 50 miljoen of meer, dan wordt het tijd om te gaan denken aan het oprichten van een eigen verzekeringsmaatschappij.

Het label van het product blijft identiek, maar de verzekeraars veranderen in herverzekeraars.
De polis documenten worden voortaan door u zelf getekend als nieuwe verzekeraar op de markt.

Voortgang :

Copyright Pixabay

Zodra u het antwoord heeft op de vragen 1 t/m 9, zal ik u in contact kunnen brengen met deskundigen die u kunnen assisteren bij het beantwoorden van de vragen 10 t/m 14.

Dat is naar mijn mening de enige solide route om een verzekeraar op te richten en ik spreek de hoop uit dat u met deze informatie geholpen bent.

Vriendelijke groet,

Hans van Ommen

Red. Findinet

GEEN REACTIES