Praten over vergoeding van kosten schadeherstel aardschokken 25 jaar te laat

1960 : Dijkbreuk zette Amsterdam deels onder water

Zie mede onze publicatie van gisteren over het afschaffen van aansprakelijkheid.
Klik voor link.

Minister Zalm riep in 1995 de verzekeraars op om een oplossing te bedenken voor het verzekeren van schades als gevolg van aardbevingen en overstromingen.
(klik voor video)

Sindsdien zoekt het Verbond van Verzekeraars naar een oplossing.

Tijdens het kamerdebat van 16 januari 2018 heeft de Minister van Economische zaken toegezegd dat het zijn streven is om zo spoedig mogelijk een onafhankelijk schadeprotocol in het leven te roepen waarbij dus de aansprakelijkheid van :
1) De NAM (Shell/Esso)
2) De overheid
geen rol spelen.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

Aansprakelijkheid
Er zitten veel haken en ogen aan het vergoeden van aardbevingsschade.
Wie is aansprakelijk ? Welke schade is feitelijk veroorzaakt door de aardschokken die verband houden met de mijnbouw en welke is veroorzaakt door andere oorzaken ?
25 jaren nadat duidelijk werd dat de winning van Gas Mijnbouwschade tot gevolg heeft,
heeft de NAM noch de overheid een oplossing kunnen bedenken.

Onafhankelijk Loket in de maak
Minister Wiebes wil zich niet vastleggen aan een termijn waarbinnen een akkoord moet zijn bereikt. Hij zoekt naar een oplossing in de vorm van een Onafhankelijk Loket waar alle Groningers heen kunnen om hun schade te melden. Vervolgens moet de schade beoordeeld worden door onafhankelijke experts, terwijl de uitbetaling nadrukkelijk niet onder de verantwoordelijkheid moet vallen van Het Rijk of de NAM.

GEMISTE KANS
In 1994 nodigde ondergetekende via Het Verbond van Verzekeraars alle verzekeraars uit om samen een verzekeringsproduct aan te bieden waarmee huishoudens en kleine bedrijven zich konden verzekeren van vergoeding van schade als hen een “collectieve schadegebeurtenis” zou treffen.
(Klik hier voor video) Ook de overheid is indertijd verzocht daarbij een rol te spelen.

Aardbevingen / Aardschokken
De ‘Catastrofe Risico Polis’ dekte niet alleen schade als gevolg van aardbevingen die zich als natuurverschijnsel hadden voorgedaan in het zuiden van het land. Maar ook ‘aardschokken’ die het gevolg konden zijn van de winning van fossiele brandstoffen als
Olie, Steenkolen en Gas maakten deel uit van de aangeboden dekking.

De ontwikkelde verzekering omvatte tevens :

2) Breuk van zeeweringen
Schade ontstaan doordat zeeweringen niet bestand zijn tegen een stormvloed. Zoals in 1953 het geval was in Zeeland en Noord-Brabant.

3) Overstroming van dijken
Rivieren, kanalen, meren en sloten maken structureel deel uit van de infrastructuur van Nederland. Komt het water over onze dijken, kademuren of wallenkanten, dan ontstaat onherroepelijk schade aan onroerende en roerende zaken, zoals

4) Breuk van dijken
Nederland kent een lange historie aan overstromingen die veroorzaakt zijn doordat dijken van rivieren of kanalen niet bestand waren tegen de druk van hoge waterstanden.
Gebeurtenissen die nog vers in het geheugen zitten zijn :

5) Terrorisme / Schietpartijen zoals in Alphen aan de Rijn gebeurde
6) Inductie
7) Stormschade
8) Schade door zware hagel
9) Schade door wateroverlast na een plaatselijke wolkbreuk
10) Schade door instorten van zoutkoepels of kolenmijnen
11) Schade als een meteoriet een dorp of stadsdeel zou treffen
12) Schade door kruiend ijs
13) Letselschade als gevolg van roofovervallen (nauwelijks te onderscheiden van terrorisme)
14) Ontploffing van explosieven, die zijn achtergelaten door militairen in WO 2
15) Ontploffing van vliegtuigbommen die niet tot ontploffing kwamen vanwege de
drassige grondsoorten die wij in grote delen van Nederland hebben, etc.

Verzekeraars hebben nu 25 jaar mogen nadenken, maar klaarblijkelijk is dat nog steeds
niet genoeg om eens te erkennen dat de door Lugt Sobbe indertijd aangedragen oplossing
het enig zinvolle initiatief was dat ooit ter tafel kwam.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES