Verbond: merendeel schades door watersnood Limburg afgehandeld

Verbond: merendeel schades door watersnood Limburg afgehandeld
© Markus Distelrath, Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars heeft tot juni dit jaar ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent van de zakelijke schades van de watersnood in Brabant en Limburg een jaar geleden afgehandeld.

De totale verzekerde schade door het noodweer bedroeg “zeker € 180 miljoen, waarvan het merendeel in Zuid-Limburg” zo blijkt uit het recent gepubliceerde financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.

25.000 meldingen

In totaal hebben verzekeraars vorig jaar circa 25.000 schademeldingen ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli. Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen. Naast materiële schade is er ook schade aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Ten slotte is er veel schade aan overheidseigendommen, die zijn in de regel niet verzekerd.

‘Klimaatrobuust stelsel’

Het Verbond onderzoekt nu de mogelijkheden om in de toekomst niet-verzekerbare weerschade – zoals schade door overstroming van een grote rivier of de zee – toch te kunnen verzekeren. Bijvoorbeeld via een verzekerings-pool met deelname van de overheid. Het Verbond is hierover in gesprek met de betrokken ministeries.

Ook het kabinet meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat er een brede verkenning is gestart, die moet leiden tot een “klimaatrobuust stelsel van verzekeringen en tegemoetkoming van schade door natuurrampen”.

Toekomstbestendigheid Wts

Los daarvan laat het kabinet de toekomstbestendigheid van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) onderzoeken. Deze wet werd toegepast om coulanceregelingen op te stellen voor niet-verzekerde schadegevallen bij de watersnood. Bedoeling van het onderzoek is verbetermogelijkheden en leerpunten in kaart te brengen, en te kijken naar de reikwijdte van de Wts.

Zo bleek bijvoorbeeld dat in de Limburgse gemeente Meerssen sommige schade-experts tuinmeubilair, barbecues en fietsen onder het begrip inboedel hadden geschaard en andere schade-experts niet. Dit leidde tot ongelijke behandeling van gedupeerden. Dit wordt nu met terugwerkende kracht rechtgezet, aldus de betrokken ministers.

Meevaller

Het totale schadebedrag van de watersnood (verzekerd en niet-verzekerd) wordt nu geraamd op ongeveer € 0,5 miljard. Dit is een meevaller: aanvankelijk was de schade geschat op € 1,9 miljard.

De coulanceregelingen die de overheid heeft opgesteld lopen nog. RVO, dat belast is met de uitvoering, heeft nog niet alle meldingen in behandeling kunnen nemen omdat er gedupeerden zijn die nog wachten op een besluit van hun verzekeraar. Zo’n 1.251 gedupeerden komen tot nu toe in aanmerking voor een tegemoetkoming. Aan hen is inmiddels € 34,3 miljoen uitbetaald.

Motie Mutluer

De in april door de Kamer aangenomen motie van het lid Mutluer c.s. wordt niet overgenomen door het kabinet. Deze motie had als doel een oplossing te bieden voor particulieren die wel verzekerd waren, maar bij wie de schade-uitkering van de verzekeraar achterblijft op de Wts-uitkering van 90% van de geleden schade. De motie verzocht om voor deze gevallen ook de Wts van toepassing te verklaren.

Het kabinet werkt hier niet aan mee, want “het is de verantwoordelijkheid van eenieder om zorg te dragen voor een niveau van verzekeren dat past bij een persoonlijke risicoafweging”. Met uitvoering van de motie zou er een aanzienlijk risico zijn “dat burgers in de toekomst onvoldoende of geen prikkel meer ervaren om zich adequaat te verzekeren”.

Bronnen: Verbond van Verzekeraars, Rijksoverheid

GEEN REACTIES