Transparantie, level playingfield, internetconsulatie, beloningen

© Verbond van Verzekeraars

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, zijn de ministeries en de autoriteiten weer eens aan de slag met regels die hun bemoeizucht in onze bedrijfstak vergroten.

2003 : Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair
Ik weet nog goed dat alle intermediairs verplicht werden een GIDI in te voeren.
Een Gedragscode waarin de omvang van de dienstverlening zodanig werd weergegeven dat klanten in staat waren om vooraf of achteraf te bekijken welke kwaliteit zij mogen of mochten verwachten van een door hen geraadpleegde adviseur.

De GIDI was volledig ingericht op het bemiddelen bij of adviseren van verzekeringsproducten voor particuliere en zakelijke consumenten.

Mijn bedrijf (Eurolloyd Verzekeringen v/h Lugt Sobbe & Co.) richtte zich echter specifiek op de dienstverlening aan het Onafhankelijke intermediair.

Sterker nog : consumenten werden naar plaatselijk intermediair doorverwezen als zij rechtstreeks contact met ons zochten. Wij vonden zelf namelijk dat wij de consument geen onafhankelijk advies konden bieden aangezien wij alleen onze eigen producten wensten aan te bieden.
Ik was dan ook van mening dat het volstrekt idioot was om mijn bedrijf te verplichten tot het leveren van onafhankelijk advies aan consumenten.

GEIDA
Omdat wij toch gedwongen werden om een gedragscode te deponeren, heb ik het initiatief genomen om een gedragscode te ontwikkelen die specifiek gericht is op de dienstverlening aan het intermediair.
Gedragscode Externe Intermediaire Dienstverleners Assurantiebedrijf
Link voor belangstellenden.
De Geida is vervolgens voorgelegd aan alle mij bekende makelaars, gevolmachtigde agenten, posttenbanken en service providers.
Geen van deze collega’s was bereid zich te conformeren aan de strikte maar redelijke toetsing die Geida hen oplegde.

Negatief eigen vermogen
Het feit dat er sprake moest zijn van uitzicht op een solvabele onderneming met minimaal een positief eigen vermogen, was voor de meeste genodigden al een struikelblok van formaat. Maar het aantal collega’s dat in de loop der jaren failliet was gegaan, was een uitstekende aanleiding om het punt van solvabiliteit op nummer 1 te zetten.

Voorts bood GEIDA inzicht in het businessplan van deze dienstverleners. Onthielden zij zich van enig contact met de klanten of wilden zij ook rechtstreeks tot zaken kunnen komen ? Maar ook dat was geen zaak waartoe de collega’s transparantie over wilden bieden.

Dus heeft Lugt Sobbe als enige een GEIDA en geen GIDI gedeponeerd.
Klaarblijkelijk was er begrip voor mijn insteek, want ik nooit enige vorm van protest daarover vernomen van de NVA.
Maar klaarblijkelijk vond men het niet noodzakelijk om andere dienstverleners aan te moedigen om eveneens op transparante wijze aan het intermediair informatie te verstrekken over de reikwijdte van hun dienstverlening.

Provisetransparantie
Minister Hoekstra en zijn Ministerie maken zich momenteel dus druk over de noodzaak om transparantie te bieden m.b.t. de beloningen die het intermediair verkrijgt.
Transparantie ?
Het is wel heel vreemd dat juist het Ministerie van Financiën zich druk maakt over de noodzaak van transparantie, want juist dit Ministerie maakt zich structureel schuldig aan het malverseren van de waarheid (zie publicatie Findinet d.d. 31-7-2020). Het Ministerie weigert nog steeds op transparante wijze informatie te verstrekken over de aanleiding voor het neersabelen van deze aantoonbaar onschuldige ondernemers uit Almere.
Dit muisje gaat vast nog een staartje krijgen.

Direct Writers
Het intermediair schermt niet ten onrechte met het wapenfeit dat bij inschakeling van Direct Writers, net zo goed advieskosten en bemiddelingskosten worden gemaakt.
Het enige verschil is, dat deze bedragen worden toegerekend tot de algemene overhead van de onderneming.

En zij hebben gelijk : als het goed is, dan leveren adviseurs een toegevoegde waarde als zij zich inspannen om te adviseren. De kosten van advies of bemiddeling zouden dus lager moeten zijn als wij de cijfers van de intermediaire verzekeraars beschouwen.

RESULTATEN VERZEKERAARS
Als verzekeraars hun resultaten publiceren, dan wordt doorgaans slechts gemeld wat het verlies is of de winst. Maar dat resultaat wordt in sterke mate beïnvloed door factoren als:
– resultaat van beleggingen
– schadelasten van het lopende jaar
– schadelasten van voorgaande jaren die te laag waren ingeschat
– kosten herverzekering
Met als gevolg dat het intermediair nog steeds onwetend is van de redelijkheid van premietarieven.

TRANSPARANTIE RESULTATEN
Met andere woorden : het is op zich te verdedigen dat het intermediair transparantie moet betrachten of daartoe verplicht is, mits alle verzekeraars eindelijk op transparantie wijze per branche publiceren welk bedrag zij spenderen aan overhead.
Dat is op zich niet een heel moeilijke berekening, want als je de schadelasten aftrekt van de premie inkomsten, dan weet je eigenlijk al wat de kosten zijn van administratie en handling.
Euro  60 miljoen autopremie
Euro  10 miljoen autoschade casco
Euro  25 miljoen autoschade WAM
Brancheresultaat is dan: 25 miljoen winst.
Overhead toegerekend aan branche : 15 miljoen
Beloningen aan intermediair = 20 miljoen
Met andere woorden : er is feitelijk sprake van een verlies van 10 miljoen euro.
Tel daarbij op het rendement op beleggingen : 30 miljoen
En dan zie je dus een winst van 20 miljoen op de balans staan.

Dat is transparantie optima forma. En het zou verzekeraars sieren als zij
eindelijk eens het intermediair duidelijk zouden maken hoe zij de hoogte van
de premies kunnen verdedigen tegenover hun cliënten.

 

 

GEEN REACTIES