Stand van zaken in Limburg

Vervolg op onze publicatie van 20 december : Het Koekoeks-ei van Minister Zalm en Premier Kok Geen reactie van verzekeraars.

In onze publicatie hebben wij gemeld dat de omvang van de schade wordt geschat op 1.8 miljard euro.

Uit een eerste inventarisatie door het Verbond van Verzekeraars blijkt dat Nederlandse verzekeraars op 26 augustus 2021 bijna 13.000 schademeldingen hadden ontvangen met betrekking tot de wateroverlast van juli 2021 in Limburg.

In onze publicatie hebben wij melding gemaakt van het feit dat schade als gevolg van bedrijfsstilstand niet valt onder de WTS.
De afhandeling van schadevergoeding op grond van de WTS worden uitgevoerd door de RVO.
RVO
Op de website van RVO is de navolgende informatie te vinden:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regeling-wts-juli-2021/beeld 
Uit mondelinge toelichting blijkt het volgende:

1) De algehele coördinatie van de schade in Limburg wordt uitgevoerd door Het Verbond van Verzekeraars.
2) Het Verbond van Verzekeraars 2700 schademeldingen ontvangen. Deze informatie verschilt dus van het bericht dat er bijna 13.000 schademeldingen zijn ontvangen.
3) 2560 meldingen zijn voorgelegd aan een schade-expert/ taxateur.
4) In 466 gevallen bleek er geen sprake te zijn van een verzekering die de schade dekt.
5) 273 ongedekte schades zijn inmiddels door de RVO afgewerkt.
6) In totaal heeft RVO tot nu toe € 7.145.492,= uitgekeerd.

Verzekeraars
De omvang van de bij verzekeraars aangemelde schade, is nog niet bekend gemaakt.
Zo ook niet de omvang van de door verzekeraars erkende schade.
En over het bedrag van de uitgekeerde schadevergoedingen zijn eveneens nog geen mededelingen gedaan.
VNAB
Verzekerden die een verzekering hadden afgesloten die geen dekking biedt voor schade als gevolg van rampen zoals het risico van overstroming, kunnen dus geen beroep doen op hun polis. Met name beurspolissen dekken de schade niet.

Andere verzekeraars
Maar er zijn ook vele andere verzekeraars die polisvoorwaarden voeren waarin geen vergoeding voor schade als gevolg van overstromingen wordt gedekt.

Doorgaans gaat het hier om de verzekering van bedrijfsmatige risico’s die niet verzekerd konden worden door de verzekeraars die polisvoorwaarden voeren MET dekking tegen schade als gevolg van overstromingen.
Maar tot nu toe stelt de RVO zich op het standpunt dat men geen beroep kan doen op de WTS, aangezien het risico van overstroming verzekerbaar was.

Het gaat hier immers om belangen die NIET verzekerbaar waren op polissen die ook het risico van overstroming dekken.
In praktische zin is er derhalve geen gegronde redenen om een beroep op de WTS af te wijzen.

GEEN REACTIES