Koekoeks-ei van Minister Zalm en Premier Kok

Vervolg op onze publicatie: Twee-deling-schadebeleid-co-assurantie-en-provinciale-markt
Verzekeraars
Van de zijde van Het Verbond is van meet af aan gesteld dat de schade door de overstroming in Limburg gewoon gedekt is:
Copyrights : RTL-Z (15-07-2021)

De eerste klap is een daalder waard.
En daarmee heeft Het Verbond natuurlijk als eerste geclaimd dat de slachtoffers zich geen zorgen hoeven  te maken.
Mooie woorden, maar helaas onwaar. Is hier sprake van opzettelijke misleiding ?
Wij denken van niet, maar het getuigt wel van een volstrekt gebrek aan parate kennis over deze materie.

Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen
De W.T.S. is in 1998 van kracht geworden en was bedacht tijdens de kabinetsperiode van Premier Kok en Minister Zalm. De Wts moest een vangnet bieden voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Het gaat om een structurele regeling, op grond waarvan het Rijk een tegemoetkoming geeft aan gedupeerden in de schade en kosten in geval van een overstroming door zoet water, een aardbeving dan wel een andere ramp of een ander zwaar ongeval.

Beoogd werd voorafgaand aan een ramp voor toekomstige gedupeerden zoveel mogelijk rechtszekerheid te creëren.

Verzekerbaar
Het feit dat onder meer Lloyd’s Underwriters sinds 1994 in Nederland dekking aanboden voor een adequaat verzekeringsproduct, maakte in feite helder dat de WTS nooit soelaas zou kunnen bieden. Immers : schade als gevolg van aardbevingen en overstromingen was op dat moment voor iedereen goed verzekerbaar tot een maximum van 25 % van de verzekerde omvang/waarde op basis van premier risque per schade. Dus alle schade gedekt tot maximaal de voor het adres verzekerde dekking.

Via Het Verbond zijn alle andere verzekeraars indertijd door mij uitgenodigd om via co-assurantie aanvullend te participeren. Zie publicaties: LINK
En dat initiatief is ook in de 2e kamer ter sprake gebracht, maar niet als relevant gekenmerkt. De WTS kwam ter wereld en het koekoeksei was gelegd.

1.8 miljard materiële schade

De overstroming in Limburg was aanleiding voor de Overheid om de Wet Tegemoetkoming bij Schade van kracht te verklaren.
De materiële schade wordt in totaal op zo’n 1,8 miljard euro geschat.
Via die regeling betaalt de overheid deels mee aan de geleden materiële schade, althans mits deze dus niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar was.

Omvang schade door bedrijfsstilstand
De omvang van de schade die ondernemers hebben geleden als gevolg van bedrijfsstilstand, is nog niet bekend gemaakt. Deze schade valt niet onder de WTS.

Nationaal Rampenfonds
De bankrekening van Het Rampenfonds is doorgaans leeg. Pas als er een ramp is, wordt voor dat doel een geldinzameling georganiseerd.
Direct na de ramp is het bestuur van het Nationaal Rampenfonds een collecte gestart. Blijkens een publicatie van deze organisatie, hebben sympathisanten € 11.5 miljoen ingezameld t.b.v. de slachtoffers in Limburg.
Hoeveel daarvan nog over is, is nog niet bekend gemaakt.

R.V.O. sluit de kas van de W.T.S
.
Het overheidsfonds (Wet tegemoetkoming Schade door rampen) die de waterschade van de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant moet vergoeden, is inmiddels gesloten.

Particulieren, bedrijven en organisaties die onverzekerbare waterschade hebben opgelopen, konden zich bij de R.V.O. melden met een verzoek tot vergoeding daarvan. Woensdag 15 december heeft de R.V.O. het loket voor schademelding gesloten.

Wat de omvang is van de bij de R.V.O. gemelde schade, is nog niet bekend gemaakt.
Wat de omvang is van de door de R.V.O. erkende schadevergoedingen, is nog niet bekend gemaakt.
Blijkens een publicatie van de N.O.S., zou de R.V.O. tot nu toe € 5,2 miljoen hebben overgemaakt.

Recent uitte Daan Prevoo, burgemeester van het Limburgse Valkenburg aan de Geul, zijn onvrede over de langzame start van uitbetalingen. Daardoor kunnen gezinnen nog steeds niet terug naar hun huis en laten ondernemers hun zaak noodgedwongen dicht.

Eind oktober : R.V.O. is begonnen met uitbetalingen

Wij zijn in gesprek gegaan en hebben aangegeven dat gemeentes het bij ons moeten melden als zij vinden dat er onvoldoende accuraat wordt gehandeld“, zegt directeur René van der Burg. “Bovendien zitten gemeentes nu ook bij ons in het overleg over de afhandeling van de schade, waardoor de informatie-uitwisseling beter gaat.

Volgens Van der Burg van de RVO zijn er geen problemen in de afhandeling van de schade en gaat ruim 90 procent akkoord met de opgestelde taxaties. Hoeveel euro aan schade uit het overheidsfonds nog wordt uitgekeerd, kan de RVO nog niet zeggen, omdat de meldingen erg uiteenlopen. Klaarblijkelijk beschikt men bij de RVO niet over een adequaat schaderegistratie- en verwerkingssysteem, wat je wel zou verwachten van een organisatie die een dergelijke taak moet kunnen vervullen.

Wie heeft het gedaan….Daan? 
Minister Grapperhaus zegt op de hoogte te zijn van het feit dat sommige verzekeraars (ondermeer de verzekeraars van de zogeheten beurspolissen) de watersnoodschade weigeren te vergoeden omdat de voorwaarden daarin niet voorzien.
De gedupeerden kunnen in dat geval geen beroep doen op de Wts-regeling. Die keert alleen uit als sprake is van ‘redelijkerwijs niet verzekerbare’ schade. Daarvan is geen sprake als andere verzekeraars wel dekking bieden. Grapperhaus stelt niet in te kunnen en willen grijpen in dit soort gevallen. Het is aan verzekerden zelf om het niet uitbetalen aan te vechten langs privaatrechtelijke weg.

Vreemde gang van zaken
De WTS is ooit in het leven geroepen om schade te vergoeden die:
* niet verzekerbaar is
* niet verhaalbaar is en
* niet vermijdbaar is.
Met andere woorden : Als de schade groter is dan de verzekeraars willen of kunnen dekken, dan is deze verhaalbaar op de W.T.S.

Beter een half ei dan een lege dop
Uit een publicatie van de NOS blijkt dat RVO tot nu toe € 5,2 miljoen heeft uitgekeerd aan de slachtoffers. Als u zich bedenkt dat er 1,8 miljard aan materiele schade is gevallen, dan schiet de WTS dus behoorlijk tekort.

13.000 schades gemeld bij Verzekeraars
Uit een eerste inventarisatie door het Verbond van Verzekeraars blijkt dat Nederlandse verzekeraars op 26 augustus 2021 bijna 13.000 schademeldingen hadden ontvangen met betrekking tot de wateroverlast van juli 2021 in Limburg.
De meeste claims komen uit de getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul (2.873), Heerlen (1.987) en Meerssen (1.345).
Wat de omvang is van de schadelasten die verzekeraars voor hun rekening nemen, is nog niet bekend gemaakt.
Wat de omvang is van de schadelasten die niet onder een polisdekking vallen, is nog niet bekend gemaakt.

Het koekoeks ei van Zalm en Kok is uitgekomen en de slachtoffers zitten met de gebakken peren.
Met de W.T.S. werd beoogd om voorafgaand aan een ramp toekomstige gedupeerden zoveel mogelijk rechtszekerheid te creëren. Maar het gedrocht dat men in 1998 tot WET heeft verheven, heeft tot gevolg dat velen juist niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
Marktbrede aanpak ontbrak:
Verzekeraars als ASR en NN besloten hun polisvoorwaarden uit te breiden met een dekking voor schade door overstroming. Gelijk Lloyd’s Underwriters dat deden in 1994.
Deze verzekeraars hebben dit initiatief echter nooit gedeeld met de andere leden van het Verbond en de leden het VNAB waar zij zelf ook lid van zijn. Met als gevolg dat de polisvoorwaarden ter beurze niet voorzien in een dergelijke dekking. Zodat de consumenten geen beroep kunnen doen op de WTS.

Heeft Het Verbond hen wel of niet gemeld dat de WTW niet meer voor hun klanten zou gelden omdat andere polissen het risico wel dekken ?
Waren gerenommeerde makelaarshuizen wel of niet geconsulteerd?
De navolgende makelaarshuizen zijn lid van de VNAB en sluiten verzekeringen af op basis van beurspolissen:
De navolgende verzekeraars zijn lid van de VNAB en zij vormen de pool van risicodragers bij wie de makelaars beurspolissen afsluiten:
Velen van deze verzekeraars zijn tevens lid van Het Verbond van Verzekeraars, maar ook andere Nederlandse verzekeraars participeren op beurspolissen. Slachtoffers die schade lijden en een beroep kunnen doen op een polis van de verzekeraar zelf, kunnen een beroep doen op hun verzekering.
Maar slachtoffers die wel degelijk een verzekering hebben bij ASR of NN en waarbij de beursvoorwaarden zijn toegepast, krijgen geen enkele compensatie, zelfs geen uitkering van de WTS.
Geen compensatie omdat het risico bij ASR of NN wel verzekerbaar zou zijn geweest.
Hier is sprake van een uitgangspunt dat volstrekt niet aantoonbaar is.
Als ASR of NN dit risico hadden willen verzekeren incl. wateroverlast, dan hadden zij dit aan het intermediair moeten melden. Maar veel risico’s zijn juist op beursvoorwaarden gedekt omdat zij niet passen binnen de provinciale portefeuille van ASR en NN.

Buitenlandse verzekeraars kregen ten onrechte de schuld!
Schade expert Colijn bestond het zelfs om te stellen dat alleen buitenlandse verzekeraars hebben gemeld dat zij vergoeding van de schade weigeren omdat de polis dit risico specifiek niet dekt. Colijn kreeg met zijn uitlatingen weliswaar de publiciteit die hij zocht voor zijn metier, maar hij kletste gewoon uit zijn nek.
Zie publicatie: Schade expert Corten over de waterschade in limburg.

Wij hebben het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) al eerder de vraag voorgelegd of ASR, NN en de andere provinciale verzekeraars de schade toch te vergoeden als zij via een beurspolis een risico verzekeren.
De VNAB reageerde als volgt :
Naar aanleiding van uw eerdere e-mail aan mijn collega heb ik uw bericht doorgestuurd aan het Verbond van Verzekeraars. Als VNAB kunnen wij geen uitspraak doen over standpunten van verzekeraars. Voor wat betreft de dekkingen is dit aan de individuele verzekeraars daar dit per organisatie kan verschillen. Bij het Verbond  van Verzekeraars kunt u desgewenst denk ik het beste contact opnemen met Iwanna de Jong (woordvoerder Schade) via i.de.Jonge@verzekeraars.nl.

Van de zijde van Het Verbond is dus van meet af aan gesteld dat de schade gewoon gedekt is. Vanwege het ontbreken van een markt-brede aanpak, vallen talloze slachtoffers thans buiten de boot.

Sprak de heer Weurding hier wel of niet namens de verzekeraars die dekking bieden op basis van voorwaarden van de Assurantiebeurs?
ASR, NN en vele andere verzekeraars zijn betrokken bij de verzekering van risico’s op basis van beursvoorwaarden.
Maar tot nu toe zwijgt ook Het Verbond van Verzekeraars als het graf.

WTS winnaar van de pot
Feitelijk heeft maar één partij baat bij de door ASR en NN aangeboden risico-dekking :
Dat is de WTS, waarop geen of slechts beperkt een beroep kan worden gedaan.
De heren worden bedankt!
Wij hebben Het Verbond en de VNAB wederom uitgenodigd om te reageren op onze bevindingen, zoals hierboven weergegeven.

GEEN REACTIES