OPROEP AAN DE VERZEKERINGSMARKT

Het is weer eens zo ver :
Nu zijn het weer de vandalen die hun kans schoon zien om tijdens opstootjes / relletjes op grote schaal landelijk vernielingen aanrichten.

Verzekeraars haasten zich om te vertellen dat de schade op de daders moet worden verhaald. Dat dit in de praktijk niet of nauwelijks mogelijk is, dat wordt niet zo nadrukkelijk gemeld. Dus horen wij geluiden als:
De daders moeten bloeden!”
En natuurlijk:
Is premieverhoging in het vizier!

Loze kreten tot op het moment dat het Verbond zich committeert met de zinsnede :

LEDEN VAN HET VERBOND DEKKEN HOE DAN OOK UW SCHADE!

Want als de verzekering de schade niet dekt, hebben verzekeraars ook geen rechten om deze te verhalen op daders die zich nu eenmaal niet vrijwillig melden.
Het klinkt allemaal erg leuk voor de Bühne, maar je hebt er als slachtoffer eigenlijk niets aan!

Prof. Eric Fischer, in 1995 directeur van Het Verbond van Verzekeraars

Ik breng u nog even deze beelden in herinnering:
Video-link naar NOVA-TV in 1995

Alle leden van Het Verbond zijn indertijd uitgenodigd om te participeren in deze verzekeringsvorm, maar sedert de introductie van deze Nationale oplossing heeft men feitelijk niets nagelaten om dit initiatief te dwarsbomen.

Niet zelden treffen wij in polisvoorwaarden teksten aan zoals :

“De verzekering biedt GEEN dekking voor schade:
a. door atoomkernreacties, molest, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming”

DEFINITIES : En onder “MOLEST” wordt vervolgens verstaan :
schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De maatschappij dient te bewijzen, dat de
schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van de in de vorige alinea genoemde oorzaken.

UITNODIGING

Bij deze nodigen wij intermediairs en verzekeraars uit om de redactie van Findinet te melden of de door hen toegepaste verzekeringsvoorwaarden schade als gevolg van opstootjes /rellen wel of niet dekken.

Stuur dan uw bevindingen aan de redactie zodra u weet hoe het zit bij de producten die uw klanten hebben afgesloten. Ons emailadres is redactie@findinet.nl

Er is een scala van risico’s die gewone polissen niet dekken.
Dus introduceerde Lugt Sobbe & Co in 1994 de Catastrofe Risico Polis.
Deze dekte naast schade als gevolg van overstromingen, aardbevingen, dijkbreuken onder meer ook :
En zij die willen weten hoe de vork werkelijk in de steel zit, die moet dan maar eens kijken op deze pagina : LINK NAAR PAGINA OVER CATASTROFE VERZEKERING

 

 

 

GEEN REACTIES