Dossier UNIGARANT (Deel 5) Zinken is geen schadegebeurtenis

Spectaculaire foto van gezonken jacht.

Vervolg op publicatie 04

De voorafgaande publicaties van Findinet maken onlosmakelijk deel uit van de daaropvolgende publicaties. Ter verduidelijking worden relevante feiten toch soms ten tweede male gemeld.

Het is vaarseizoen 2005  
Een jacht werd in de haven Port Napoleon voor groot onderhoud aangeboden. Het onderwaterschip machinaal schuren en vervolgens moest daar een nieuw verfsysteem worden aangebracht tegen aangroeien.

Bij de werf is het jacht uit het water gelicht en op de wal geplaatst. De eigenaar heeft daarna de dieptemeter (transducer) en de snelheidsmeter (impeller) uit de romp van het jacht gehaald om deze thuis te kunnen schoonmaken. Zo kon tevens worden voorkomen dat het meetoppervlak van de dieptemeter door het schuren of schilderen stuk zou gaan.
Het gaat hier om onderdelen die standaard uitneembaar zijn.

1 juli 2005
Na uitvoering van de werkzaamheden zou de eigenaar het jacht komen inspecteren en hij zou dan zowel de dieptemeter als de snelheidsmeter terugplaatsen. Daarna zou de werf het jacht onder zijn toezicht in het water plaatsen.

Haastige spoed is zelden goed
De werkzaamheden aan het schip bleken een dag eerder klaar te zijn. De werklui besloten het schip meteen te water te laten, maar vergaten te controleren of de instrumenten al teruggeplaatst waren.
Het schip zonk langzaam maar zeker naar de bodem van de haven. ANWB-verzekeraar Unigarant weigerde de schade te vergoeden omdat hier geen sprake was van een schadegebeurtenis die het zinken rechtvaardigde. Dit ondanks het feit dat zinken is overigens wel separaat is benoemd als een gedekt gevaar in de polisvoorwaarden
waarin staat dat het risico van zinken tijdens de proefvaart zelfs is gedekt.

Promises, Promises
De folders maken weliswaar melding van een dekking op basis van
“een waterdichte dekking, maar de verzekeringsvoorwaarden “Bootverzekering” van UVM/Unigarant luiden anders. Daarin staat dat de verzekeraar dekking biedt op basis van de door UVM gebezigde term: “Plotseling van buitenkomende schadegebeurtenissen.

De term “Schadegebeurtenissen” is een uitvinding van UVM.
UVM/Unigarant verwijst in de voorwaarden van haar Bootverzekering maar liefst 40 keer naar deze valkuil.
De Algemene Voorwaarden van UVM/Unigarant daarover:
“Een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan.”

Maar in de voorwaarden Casco van de Bootverzekering staat aanvullend :
Een bijzondere, buitengewone, afwijkende omstandigheid van een zodanige
aard dat (een onderdeel van) het vaartuig hier niet tegen bestand is;
In een hoogst merkwaardig artikel 2 staat dat in artikel 3 staat welke Schadegebeurtenissen zijn gedekt.

In artikel 3 van rubriek Casco worden gevaren genoemd die wel of niet gedekt zijn voor de relevante uitgebreide of basispolis: Lees meer

Wettelijke Aansprakelijkheid etc.
Deze definitie van “Schadegebeurtenissen” is van toepassing op de ALLE rubrieken, dus opmerkelijk genoeg ook op het onderdeel wettelijke aansprakelijkheid.

Hof te Leeuwarden
De rechtbank te Leeuwarden stelde verzekeraar UVM in het gelijk.

Verzekeringswetenschappers roeren zich
De hoogleraren Prof. Wansink en Prof. Van Tiggele – Van de Velde hebben vervolgens via de publicatieEr viel een Koe uit de Luchtduidelijk gemaakt waarom de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden niet deugt.

Belofte maakt schuld
De professoren baseerden zich daarbij zonder twijfel op het feit dat UVM/Unigarant een Waterdichte watersportverzekering hadden aangeboden op basis van een dekking op basis van “Alle van buitenkomende onheilen”, zoals dat ook in commerciele uitingen is vermeld.

Van buitenkomende onheilen
De professoren leggen in hun publicatie ook uit welke schade gedekt is als het risico verzekerd is op basis van  “Alle van buitenkomende onheilen”, t.w.:

alle schade met uitzondering van die welke is ontstaan door
·        een van binnen komend eigen gebrek en/of
·        door opzet van de verzekerde zelf.

Vervolg : Zie deel 6

GEEN REACTIES