Zo gaat DNB verlaging van pensioenpremies “forceren”

De pensioenuitvoerder die n.a.v. de verlaging van het Witteveenkader de premies niet verlaagt krijgt meer uit te leggen dan DNB wenst te begrijpen.

Uit een brief van DNB valt op te maken dat zij alle toezichtwapens in stelling brengt om het kabinetsbeleid – een daadwerkelijke verlaging van de pensioenpremie – te laten slagen.

DNB vraagt de wetgever om in het wetsvoorstel nog eens duidelijk aan te geven dat een evenwichtige belangenafweging bij de premievaststelling ook betrekking heeft op evenwicht tussen generaties.

DNB wil dat pensioenfondsen rapporteren over de samenstelling van hun premie en de hoogte van de diverse componenten:

  • welk deel nodig is voor opbouw van aanspraken
  • welk deel nodig is voor een eventuele herstelpremie
  • welk deel eventueel nodig is voor indexatie en
  •  welk deel van de premie daarboven wordt geheven voor de opbouw van extra vrij vermogen.

Op die manier kan DNB ‘achterhalen of er mogelijk sprake is van het bevoor- of benadelen van een bepaalde groep deelnemers’.

DNB gaat bij het toezicht op de premievaststelling een generatie-evenwicht-toets uitvoeren. Deze toets bestaat eruit dat de toezichthouder beziet of pensioenfondsen de plicht tot evenwichtige belangenafweging bij het premiebesluit hebben toegepast. Daarbij wordt bekeken of het premiebesluit op de juiste manier tot stand is gekomen. “Dat betekent dat een pensioenfonds dat feitelijk meer dan de kostendekkende premie in rekening brengt, moet kunnen uitleggen dat de besluitvorming over het premiebeleid past bij een evenwichtige belangenafweging. Immers, er moet sprake zijn van een evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden bij een pensioenfonds, dus ook jongere versus oudere deelnemers. Het aantal oudere of jongere deelnemers doet hier verder niets aan af.”

DNB kan bij deze toets een breed sanctie-instrumentarium inzetten. Van een normoverdragend gesprek of een waarschuwingsbrief tot en met een last onder deqangsom of een bestuurlijke boete. “Door het verhogen van de boetes van maximaal € 10.000 naar € 1 mln wordt de effectiviteit van de inzet van DNB versterkt.”

GEEN REACTIES