Kamerbrief Witteveen 2015 en waarborgen voor lagere pensioenpremies

Om ervoor te zorgen dat de lagere pensioenopbouw ook leidt tot lagere premies, worden 9 premiewaarborgen ingevoerd. Opbouw middelloon 1,875%; aftopping gehandhaafd.

In een brief aan de Tweede Kamer presenteren staatssecretarissen Weekers en Klijnsma de wijzigingsvoorstellen Witteveenkader 2015.

Het opbouwpercentage wordt vastgesteld op 1,875% (in plaats van 1,75%). Daarmee kan met 40 jaar opbouwen een pensioen worden gerealiseerd van 75% van het gemiddelde loon. De aftoppingsgrens van € 100.000 blijft in stand.

Daarnaast bevat het nieuwe voorstel opmerkingen over:

Versterking positie zzp-ers. “In navolging van de Begrotingsafspraken 2014 wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een pensioenregeling voor zzp-ers. In aanvulling daarop worden de mogelijkheden tot pensioenopbouw voor zzp-ers verder versterkt. Zo komt er een regeling die het pensioenvermogen beschermt in geval van een beroep op de bijstand.”

Toekomst pensioenstelsel. “In 2014 zal het kabinet een brede dialoog starten over de lange termijn toekomst van ons pensioenstelsel. Als onderdeel hiervan zal de SER gevraagd worden hierover uiterlijk eind 2014 een advies te geven.”

Mogelijkheid tot inzet werknemersdeel pensioenpremie voor aflossing eigen woning (voorstel RMU). “Het kabinet is bereid deze mogelijkheid te bieden en zal verkennen hoe dit zorgvuldig ingepast kan worden op zo kort mogelijke termijn. Een uitvoerbaarheidstoets zal daar deel van uitmaken, waarbij ook de voor- en nadelen van varianten worden bezien.”

Maar liefst negen waarborgen worden genoemd om te bewerkstelligen dat de verlaging van het Witteveenkader effectief leidt tot premieverlaging. Dat moet dan weer leiden tot een verhoging van het besteedbaar inkomen (en ook tot verhoging van de IB-inkomsten).

Waarborg 1: Pensioenfondsen worden verplicht transparant te zijn over de premieopbouw in onder meer de jaarrekening. “Deelnemers kunnen dankzij deze transparantie via de geëigende kanalen invloed uitoefenen op de hoogte van de premie.”

Waarborg 2: Pensioenfondsen worden verplicht de premieopbouw voorafgaand aan de vaststelling van de premie voor advies voor te leggen aan het verantwoordingsorgaan.

Waarborg 3: DNB krijgt de mogelijkheid een generatie-evenwichtstoets uit te voeren, waarin zij onder andere bekijkt of het besluit over de vaststelling van de hoogte van de premie op de juiste manier – in het belang van alle generaties – tot stand is gekomen. DNB heeft vervolgens de mogelijkheid in te grijpen als dat niet het geval is.

Waarborg 4: Het volle sanctie-instrumentarium voor DNB zal van toepassing zijn op deze waarborgen. Bij niet naleving van de waarborgen zullen de hoogte van de boetes worden.

Waarborg 5: Fondsen mogen alleen toekomstbestendig indexeren. Dat wil zeggen dat een indexatie alleen kan worden verleend als die indexatie ook voor een langere periode kan worden waargemaakt.

• Waarborg 6: DNB zal in de tweede helft van 2014 een sectorbreed onderzoek uitvoeren ten aanzien van evenwicht tussen generaties bij de vaststelling van de premie voor 2015.

• Waarborg 7: Alle pensioenfondsen zullen hun beheerskosten inzichtelijk en uniform openbaar moeten maken. Ten aanzien van beschikbare premieregelingen zal het kabinet in de evaluatie van de PPI onderzoeken of de bestaande transparantie ten aanzien van de kosten voldoende effect sorteert en zal zo nodig bezien of aanvullende maatregelen gewenst zijn.

Waarborg 8: Een vergelijkbare eis als het niet- misleidend zijn van communicatie, die ook voorkomt in de Wet financieel toezicht, zal als overkoepelende norm voor pensioencommunicatie mogelijk worden gemaakt in de zin dat communicatie evenwichtig dient te zijn.

Waarborg 9: Het kabinet zal ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Overheidswerkgevers en bonden hebben een akkoord gesloten over de verwerking van de Witteveenmaatregelen 2014 in de ABP-pensioenregeling. Daarin is afgesproken dat de verlaging van de pensioenopbouw en de verhoging van de pensioenleeftijd van Witteveen 2014 één op één leiden tot een daling van de OP/NP-premie ABP. Het kabinet zet er naar beste vermogen op in dat ook voor 2015 de versoberde pensioenopbouw als gevolg van Witteveen geheel zal doorwerken in de ABP-premie.

GEEN REACTIES