Woonakkoord wijzigt de leennorm, niet de fiscaliteit

Volledig en annuïtair aflossen binnen 30 jaar blijft de fiscale norm; daarnaast is een tweede lening mogelijk, waarvan de rente niet kan worden afgetrokken.

Het akkoord dat het kabinet gesloten heeft met de coalitiepartners en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP laat het fiscale hypothekenregime in stand: om maximaal te profiteren van de hypotheekrenteaftrek is het nodig een lening volledig annuïtair af te lossen binnen 30 jaar.

In het akkoord is de leennorm wel verruimd. Kopers van een woning krijgen de gelegenheid om een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning. Tevens wordt het mogelijk gemaakt dat geldverstrekker en klant afspraken maken over de aflossingstermijn van de tweede lening. Hierdoor kan de looptijd worden verlengd naar bijvoorbeeld 35 jaar. De rente over de tweede lening kan niet worden afgetrokken van de belasting. In de praktijk betekent dit dat in de eerste jaren de maandlasten lager uitvallen. Weliswaar is de rente niet aftrekbaar, maar er hoeft minder te worden afgelost.

Over de hele periode gezien zijn de kosten voor de consument uiteraard hoger wanneer voor deze lening wordt gekozen.

De starterslening wordt verhoogd van € 20 miljoen naar € 50 miljoen. Daarnaast worden de voorwaarden om corporatiewoningen te verkopen aan bewoners en institutionele beleggers versoepeld.

Huren

Voor huishoudens met een inkomen tot € 33.614 geldt een maximale huurverhoging van 1,5 procent boven inflatie, inkomens tussen 33.614 en € 43.000 krijgen maximaal een huurverhoging van 2 procent (was 2,5 procent in het Regeerakkoord) boven inflatie en inkomens boven € 43.000 krijgen te maken met maximaal 4 procent (was 6,5 procent in het Regeerakkoord) boven inflatie.

Beoogd is deze huurverhogingen met ingang van 1 juli 2013 in te laten gaan.

De maximale huur blijft gebaseerd op het woningwaarderingstelsel, ook voor huishoudinkomens boven de € 43.000,-, in tegenstelling tot het gestelde in het Regeerakkoord.

Kwetsbare groepen op de huurmarkt worden ontzien. Voor onzelfstandige eenheden voor ouderen en studenten hoeft geen bijdrage geleverd te worden aan de verhuurderheffing. Voor groepen van gehandicapten en chronisch zieken (nader door de minister aan te wijzen) komt er een hardheidsclausule waardoor uitzonderingen mogelijk zijn op de inkomensafhankelijke huurverhogingen.

Bouwen

De BTW voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw worden gedurende een jaar, ingaand 1 maart 2013, verlaagd naar 6%.

Er komt een investeringsfonds van 150 mln voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving zowel voor verhuurders als voor eigen woningbezitters. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 mln.

GEEN REACTIES