Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2014 ter consultatie

De bewaartermijn voor adviesdossiers wordt verlengd naar vijf jaar en verzekeraars moeten regelmatiger de solvabiliteitspositie controleren.

Wat de Bgfo-bepalingen betreft is het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw een belangrijke wijziging. Die is echter niet in het consultatiedocument opgenomen. De nieuwe bepalingen met betrekking tot vakbekwaamheid zijn immers al vastgelegd in het bestaande Bgfo.

Wel nieuw is dat het provisieverbod ook gaat gelden voor beleggingsondernemingen.

Voor hypotheken geldt dat een aanbieder van hypothecair krediet voor de waardebepaling van de wsoning in bepaalde gevallen kan uitgaan van de WOZ-waarde. Deze mogelijkheid is opgenomen om onnodige kosten voor de consument te voorkomen indien bijvoorbeeld de kredietlimiet of kredietsom wordt verhoogd of een hypothecair krediet wordt overgesloten bij een andere aanbieder.

(zie verder: Hypotheekaanbieder mag bij wijziging uitgaan van WOZ-waarde)

Bewaartermijn

In het Bgfo is een termijn opgenomen gedurende welke financiëledienstverle-ners gegevens dienen te bewaren met betrekking tot de door hen verstrekte adviezen en verkochte financiële producten. Deze termijn is verlengd naar vijf jaren. De AFM heeft om deze verlenging verzocht. Deze verlenging moet de onderzoeksmogelijkheden van de AFM in het kader van haar toezichtstaak verbeteren. Door het verlengen van de bewaartermijn naar vijf jaren loopt de bewaartermijn voortaan gelijk aan de civielrechtelijke verjaringstermijn. Bovendien bepaalt de Algemene wet bestuursrecht dat de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vijf jaren nadat de overtreding heeft plaatsgevonden, vervalt.

Solvabiliteit

Grote verzekeraars moeten regelmatig nagaan of de aanwezige solvabiliteitmarge in overeenstemming is met de door de verzekeraar gelopen risico’s. Indien dat niet het geval is, wordtvan de verzekeraar worden verwacht dat hij zijn risico’s vermindert dan wel zijn aanwezige solvabiliteitsmarge aanvult, zeker indien als gevolg van die risico’s de vereiste solvabiliteitsmarge in het gedrang komt of kan komen.
In een nieuwe bepaling wordt voorgeschreven waar voorheen impliciet aan voldaan moest worden, zij het dat hier niet om een statisch gegeven gaat, maar ook de nabije toekomst wordt betrokken.

DNB zal haar verslagstaten zodanig aanpassen dat verzekeraars kunnen tonen of zij, gelet op hun eigen risicoprofiel en hun risicomitigerende maatregelen, voldoende solvabiliteitsmarge aanhouden om aan de toezichtseisen te kunnen blijven voldoen.

Levens- en natura-uitvaartverzekeraars dienen ten minste jaarlijks een aantal scenarioanalyses uit te voeren voor het renterisico, aandelenrisico, kredietrisico, vastgoedrisico, het risico van het beleggen in participaties en het lang- en kort-leven risico. Daarbij wordt rekening wordt gehouden met een aantal mogelijke voor levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars negatieve veranderingen in de financiële markten, de vastgoedmarkt en in de levensverwachtingen.

Het Wijzigingsbesluit bevat veranderingen in het

Besluit Accountantsopleiding 2013,

Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft,

Besluit marktmisbruik Wft

Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft

Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft

Besluit prudentiële regels Wft

Besluit reikwijdtebepalingen Wft

Besluit toezicht accountantsorganisaties

Besluit toezicht financiële verslaglegging

Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten

Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De consultatietermijn sluit op 1 mei 2015. Commentaren kunnen verstuurd worden via de website van de Overheid.

GEEN REACTIES