Wft krijgt “anti-Libor-manipulatie artikel”

Een nieuw artikel gaat verbieden om onjuiste of misleidende informatie te verstrekken met betrekking tot de vaststelling van een benchmark.

Dat staat in de Nota van wijziging van de Wft en enige andere wetten 2015, die minister Dijsselbloem naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Directe aanleiding voor het invoegen van een nieuw artikel 5:58a is het Libor-schandaal. Verder loopt het verbod vooruit op de Europese Verordening marktmisbruik. De ontwerpverordening dateert al van 2011 en is door de Raad op 14 april van dit jaar vastgesteld, maar nog niet gepubliceerd.

Het nieuwe wetsartikel verbiedt “om onjuiste of misleidende informatie te verstrekken of te verspreiden ten behoeve van de vaststelling van een benchmark, terwijl de verstrekker of verspreider van die informatie weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die informatie onjuist of misleidend is, dan wel andere gedragingen te verrichten met het oogmerk de vaststelling van een benchmark te manipuleren.” Dat mag niet in of vanuit Nederland en ook niet vanuit een andere staat.

Libor-schandaal

“De recente onderzoeken naar de manipulatie van de interbancaire rentetarieven LIBOR en EURIBOR hebben aangetoond dat benchmarks gevoelig kunnen zijn voor manipulatie”, aldus de toelichting. “Dergelijke manipulatie kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor het vertrouwen in de financiële markten en resulteren in benadeling van consumenten, beleggers en andere marktpartijen.

Het is daarom van essentieel belang dat manipulatie van benchmarks effectief aangepakt kan worden om zodoende marktpartijen te beschermen en het vertrouwen in de financiële markten te waarborgen.

Het onderzoek naar de betrokkenheid van Rabobank bij de manipulatie van EURIBOR en LIBOR heeft aangetoond dat het bestuursrechtelijke toezichtkader op dit moment niet voldoende effectief is. Tijdens het Algemeen Overleg over de betrokkenheid van Rabobank bij de manipulatie van LIBOR en EURIBOR van 13 november 2013, heeft de minister van Financiën toegezegd deze leemte te repareren.”

Doe toezegging wordt nu nagekomen.

De verbodsbepalingen worden opgenomen in hoofdstuk 5.4 van de Wft (regels ter voorkoming van marktmisbruik en voor het optreden op markten in financiële instrumenten) en overtreding van deze verbodsbepalingen zal in de Wet op de economische delicten tevens strafbaar worden gesteld als economisch delict. Het verbod op het manipuleren van benchmarks laat overigens onverlet dat wanneer instellingen (tevens) samenspannen om een benchmark te manipuleren dit een overtreding van de relevante mededingingsrechtelijke regels kan opleveren.

De nationale bepalingen met betrekking tot marktmisbruik zullen weer worden ingetrokken op het moment dat de nieuwe Europese Verordening marktmisbruik van toepassing is.

GEEN REACTIES