Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Nog v≈≈r de consultatie heeft Kamp het voorontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij wil de wet behandelen met het voorstel om pensioengerechtigden in het fondsbestuur te kunnen benoemen.

Het voorontwerp van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen bevat een integrale aanpassing van governance en medezeggenschap van pensioenfondsen. De minister is van mening dat de wettelijke regels voor governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen integraal herzien moeten worden om te kunnen voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de huidige ontwikkelingen op het pensioenterrein. “Pensioenfondsen worden geconfronteerd met een steeds complexere omgeving. Het gaat hierbij niet alleen om de instabiliteit van de financiële markten, maar ook om vergrijzing en ontgroening, de financiële crisis in 2008 die leidde tot een forse daling van de dekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen en een afnemend vertrouwen in de pensioensector. De toenemende complexiteit legt de bestuurlijke lat hoger.”

Concreet wordt voorgesteld:

  1. versterking van de deskundigheid van het bestuur en versteviging van het intern toezicht;
  2. adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers door versterking van de positie van deelnemers en pensioengerechtigden;
  3. stroomlijning van taken en organen onder meer door het laten vervallen van het verantwoordingsorgaan.

Verder bevat het voorontwerp drie bestuursmodellen waaruit sociale partners kunnen kiezen. Nieuw zijn een extern bestuursmodel met beroepsbestuurders en een gemengd bestuursmodel met een “one tier board”. Daarnaast is het huidige paritaire bestuursmodel aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Kamp is met initiatiefnemers Fatma Koser Kaya en Stef Blok voorstander van meer mogelijkheden tot bestuursparticipatie van pensioengerechtigden. “Zo ben ik net als de beide initiatiefnemers voorstander van een keuzerecht voor pensioengerechtigden bij bedrijfstakpensioenfondsen voor bestuursparticipatie. Met het voorontwerp van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen wordt een stap verder gezet dan in het vorige voorontwerp van wet over het bestuursmodel voor pensioenfondsen. Er kunnen meerdere pensioengerechtigden in het pensioenfondsbestuur komen, met dien verstande dat er een maximum wordt gesteld aan hun aandeel. Verder zal de positie van pensioengerechtigden via de deelnemersraad worden versterkt, omdat daar ook de taken van het verantwoordingsorgaan worden belegd. Het algemene beroepsrecht zal bij de deelnemersraad blijven.

Ik ben voornemens om het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen in het najaar van 2011 bij de Tweede Kamer in te dienen. Het lijkt mij niet wenselijk dat de pensioensector kort na elkaar wordt geconfronteerd met verschillende wijzigingen in de governance en medezeggenschap. Dit leidt tot uitvoeringstechnische en communicatieve knelpunten voor pensioenfondsen. Daarom zal ik één integraal wetsvoorstel indienen. De wijzigingen die voortvloeien uit het initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya en Blok zullen daar integraal onderdeel van uitmaken.”

GEEN REACTIES