“Wet Eigen Woning” houdt vast aan daadwerkelijk annuïtair aflossen

Kabinet neemt grote risico’s door onverkort vast te houden aan het lenteakkoord met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek.

In de Nota naar aanleiding van het verslag Eigen Woning houdt de regering voet bij stuk: de hypotheekrenteaftrek wordt voor nieuwe leningen (na 1 januari 2013) alleen gehandhaafd als de lening daadwerkelijk annuïtair wordt afgelost.

De fracties van VVD, PvdA, PVV, D66, ChristenUnie en SGP hebben gevraagd waarom niet is gekozen voor een stelsel waarin wordt uitgegaan van een forfaitair annuïtair aflossingsschema in plaats van het voorgestelde systeem van verplichte aflossing.

Het antwoord: “Omdat deze variant afwijkt van de letterlijke tekst van het Begrotingsakkoord 2013 is deze variant gesondeerd bij de Tweede Kamerfracties die het Begrotingsakkoord 2013 hebben gesloten. Die sondering vond plaats aan het begin van de zomer. Uit die sondering bleek geen eenstemmigheid. Om die reden heeft het kabinet de letterlijke tekst van het Begrotingsakkoord 2013 uitgewerkt en omgezet in dit wetsvoorstel. Met deze maatregelen worden in een verantwoord tempo de grootste onevenwichtigheden weggenomen die de fiscale behandeling van de eigen woning met zich brengt.”

De weg naar de fictieve variant wordt door het kabinet (voor dit moment) definitief afgesloten met de opmerking: “De uitwerking van een eventueel alternatief kan echter niet leiden tot een wetswijziging die op 1 januari 2013 in werking kan treden.”

Praktijk

De vraag is wat dit standpunt van de huidige regering in de praktijk gaat betekenen. Op dit moment is nog niet bekend hoe het akkoord van VVD en PvdA eruit gaat zien. De kans is aanwezig dat daarin een aantal voorstellen van de Commissie Van Dijkhuizen wordt overgenomen. Met name:

  • het gelijk behandelen van bestaande en nieuwe hypotheken
  • de aftrekbaarheid van de hypotheekrente geleidelijk terugbrengen via een dertigjarig forfaitair-annuïtair schema.

Als dat het geval is, zal de per 1 januari 2013 in werking tredende wet misschien een één of twee jaar gelden om daarna plaats te maken voor een nieuws fiscaal stelsel. Dat een dergelijk proces – opnieuw – desastreuze gevolgen kan hebben voor de woning- en hypotheekmarkt laat zich raden.

Hoe dan ook staat het op voorhand vrijwel vast dat het nu in behandeling zijnde wetsontwerp in de huidige vorm geen lang leven is beschoren. Het kabinet zal zich nog eens moeten afvragen of de doelen die het wetsvoorstel moet dienen wel opwegen tegen de schade die deze ‘tussendoorwet ‘ zal aanrichten.

Wijzigingen

In de eerste nota van wijzigingen zijn naast technische ook inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Zo vallen ook onherroepelijke verplichtingen van belastingplichtigen die een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld hebben onder het overgangsrecht. Eveneens onder het overgangsrecht vallen op 31 december 2012 onherroepelijk en schriftelijk overeengekomen onderhouds- of verbeteringsverplichtingen in verband met een bestaande eigen woning.

De SEW en BEW kunnen – anders dan de KEW – niet worden afgesloten door een belastingplichtige als de woning wel een eigen woning is voor diens partner, maar niet voor de belastingplichtige zelf. Dit niet beoogde verschil wordt in de nota van wijziging weggenomen.

GEEN REACTIES