Werknemer veroorzaakt schade aan uitzendkracht. Subrogatie?

Kan een verzekeraar een beroep doen op de subrogatiebepaling als een werknemer schade toebrengt aan een bij hetzelfde bedrijf werkende uitzendkracht?

Er is sprake van een eenzijdig verkeersongeval. De werknemer van een bedrijf zit achter het stuur en naast hem zit als passagier een uitzendkracht werkzaam bij hetzelfde bedrijf. De uitzendkracht raakt gewond en krijgt een uitkering van de ziektekostenverzekeraar.

De ziektekostenverzekeraar vordert de schade terug van de WAM-verzekeraar. De ziektekostenverzekeraar subrogeert op grond van artikel 7:962 BW in de rechten van de uitzendkracht voor het verhaal van de voor hem betaalde zorgkosten.

Dat kan niet, aldus de WAM-verzekeraar, want een verzekeraar heeft geen regresvordering op degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde.

Het gaat hier om de uitleg van artikel 7:962 BW. Daarin staat in het eerste lid kort gezegd:

Indien de verzekerde terzake van door hem geleden schade anders dan uit verzekering vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft, gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie op de verzekeraar over voor zover deze, al dan niet verplicht, die schade vergoedt.

In het derde lid worden uitzonderingen op de hoofdregel gemaakt, namelijk: De verzekeraar krijgt geen vordering op onder meer een werknemer of de werkgever van de verzekerde, of op degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde.”

Staat de uitzendkracht tot dezelfde werkgever in dienst als de werknemer nu er tussen de uitzendkracht en de werkgever geen formele arbeidsrelatie bestaat?

Ja, zegt de rechtbank Amsterdam, die allereerst van oordeel is dat dit artikel geen onderscheid maakt tussen formele en materiële werkgevers.

“Er wordt – in algemene zin – gesproken van degene die in dienst staat tot dezelfde werkgever. Mede gelet op de steeds toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, bestaat naar het oordeel van de rechtbank geen aanleiding om de reikwijdte van de woorden ‘in dienst tot’ zo beperkt uit te leggen, dat iemand die door tussenkomst van een uitzendbureau bij dezelfde werkgever werkzaam is als de verzekerde, daar niet onder zou vallen.”

De rechtbank oordeelt dat de inzittenden van de auto ten tijde van het ongeval in dienst stond tot dezelfde werkgever en dat om die reden een beroep op subrogatie niet opgaat.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES