Welke pensioenfondsen verlagen en welke indexeren?

Met de nieuwste cijfers valt het aantal van 29 fondsen dat nu het pensioen verlaagt lager uit dan de 37 fondsen die in januari werd verwacht.

Ook de verlaging van de pensioenen valt lager uit ten opzichte van de eerdere verwachting. De gemiddelde verlaging is nu 1,3 procent waarbij in 2013 nog werd uitgegaan van 1,7 procent (noot 1).

Hiermee komt het aantal gepensioneerden dat in april van dit jaar met een lager pensioen te maken krijgt, nu uit op circa 200.000, waar in april 2013 nog werd uitgegaan van 700.000 gepensioneerden. Het aantal actieve deelnemers dat een verlaging kan verwachten bedraagt 300.000 deelnemers, waar vorig jaar nog op 1,3 miljoen actieve deelnemers werd gerekend. In plaats van 1,1 miljoen slapers (noot 2), zullen nu naar verwachting circa 600.000 slapers worden geraakt.

Geen ontheffingen verleend

Enkele fondsen hebben bij de evaluatie een ontheffing aangevraagd of willen op andere gronden de pensioenen niet verlagen. DNB zal geen ontheffing verlenen, tenzij het fonds kan beargumenteren dat de kosten van een pensioenverlaging groter zijn dan de baten. Bij alle ontheffingsaanvragen heeft DNB besloten om geen ontheffing te verlenen. Bij enkele fondsen die het pensioen verlagen, heeft DNB nog vragen bij de hoogte van de pensioenverlaging en bij een enkel fonds dat meent het pensioen niet te hoeven verlagen, is de afronding van de beoordeling nog onder handen.

26 namen bekend

De Pensioenfederatie heeft een lijst gepubliceerd van 26 pensioenfondsen die in 2014 de pensioenen en de pensioenopbouw verlagen. De verlagingen variëren tussen de 0,5% en 7%. De drie fondsen die niet in de lijst zijn opgenomen hebben

Aangegeven niet in het overzicht vermeld te willen worden. Het betreft aldus de Pensioenfederatie kleine fondsen met een beperkt aantal deelnemers, die door het betreffende fonds over de korting zijn geïnformeerd.

Royal Leerdam verlaagt met 7% en Sappi met 5,5%. Hun dekkingsgraad ligt onder 100%. Datzelfde geldt ook voor Apothekers, C1000, GITP en Jaarbeurs.

Aanzienlijk aantal fondsen indexeert dit jaar

Dit jaar heeft de Pensioenfederatie voor het eerst een lijst samengesteld met pensioenfondsen die de pensioenen en/of de pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk laten meestijgen met de loon- of prijsontwikkeling.

De federatie spreekt van “een voorzichtig positieve ontwikkeling, waar miljoenen pensioendeelnemers van profiteren, die illustreert dat de pensioensector als geheel er in 2013 iets op vooruit is gegaan. Het is echter nog te vroeg om te spreken van duurzaam herstel.”

GEEN REACTIES