VVD: Waaruit blijkt dat huidig pensioensysteem onhoudbaar is?

De Eerste Kamerfractie van de VVD wil met controleerbare cijfers aangetoond zien dat het huidige stelsel “zoals steeds wordt beweerd” onhoudbaar is.

Dat blijkt uit het Verslag van de Senaat naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet aanpassing financieel toetsingskader. De VVD wil eerst antwoord op een aantal indringende vragen alvorens het nFTK plenair in de Eerste Kamer behandeld kan worden. Een van die vragen betreft dus de (on)houdbaarheid van het huidige stelsel.

Gedeeltelijke onteigening

Een andere vraag van de liberale senatoren:

“In hoeverre is er als gevolg van dit wetsvoorstel sprake van sluipenderwijs, gedeeltelijke onteigening in de betekenis van artikel 17 Handvest van de grondrechten van de EU? Het gaat immers om een kapitaaldekkingsstelsel. Er is door de deelnemers/gepensioneerden (en hun werkgevers) voor het pensioen gespaard. Artikel 17 Handvest heeft een horizontale werking. Dit betekent dat burgers het artikel kunnen inzetten tegen het pensioenfonds en/of de Staat. Is de regering het hiermee eens (los van de uitkomst van een dergelijke procedure)?”

nFTK schaft DB-contract af

“Het defined benefit contract dat de we tot nu toe kennen is het laatste decennium aan erosie onderhevig en wordt door de verandering van de rekenregels eigenlijk min of meer afgeschaft. Een defined contribution-stelsel zou moeten betekenen dat niet alleen het risico bij de deelnemers/verzekerden ligt, maar ook dat beleggingswinsten dan voor de deelnemers/pensioengerechtigden zijn en moeten worden uitgekeerd. Is de regering het ermee eens dat dit in het wetsvoorstel niet het geval is? Immers, in het wetsvoorstel wordt er een ‘cap’ gezet doordat er niet meer mag worden uitgekeerd dan de (prijs)inflatie, moet er gekort worden bij een beleggingsgraad van > 105% en is tegelijk korten en indiceren mogelijk.2 Dat is toch geen ultimum remedium meer?”

“De Europese richtlijn 2003/41 kent exclusief een defined benefit-pensioen, d.i. een verzekering met contractueel een duidelijk eindpunt (één bedrag, een defined benefit). Indien de regering van mening is dat het wetsvoorstel nog steeds van een«defined benefit-regeling uitgaat kan zij dan uitleggen wat afwegingen met betrekking tot risico’s, kortingen, indexaties, generatie-effecten etc. te maken hebben met de uitvoering van een defined benefit-contract?

Herstelsystematiek in strijd met Europese Richtlijn?

“Is de herstelsystematiek in strijd is met artikel 16 van de Europese richtlijn 2003/41? Deze geeft aan dat een IORP (Institution for Occupational Retirement Provision = pensioenfonds) tijdelijk een tekort mag hebben op voorwaarde dat er een haalbaar plan wordt opgesteld om tijdig weer op het niveau van de technische voorzieningen te komen. Dit is eigenlijk bij een dekkingsgraad van 100%. Het wetsvoorstel eist een minimale dekkingsgraad van 105% (de technische voorzieningen plus een opslag van 5%) om tot het minimaal vereiste vermogen te komen. Hierdoor wordt er dus meer geëist dan het hebben van de technische voorzieningen. Als er in het nieuwe FTK gekort kan worden bij een dekkingsgraad die boven de 105% ligt dan kunnen de pensioenaanspraken verminderd worden terwijl wel aan de dekkingseis van artikel 16 van de richtlijn is voldaan. Dergelijke extra prudentiële maatregelen in het herstelplan bovenop de IORP-benchmark van 100% van de technische voorzieningen lijken door geen enkele bepaling of overweging van de richtlijn te zijn toegestaan, terwijl op andere punten de richtlijn wel afwijkingen toestaat. Hoe ziet de regering dit?”

Levensduur nFTK

Wat is de levensduur van dit wetsvoorstel, vraagt de VVD. “Bestaat de kans dat het FTK binnen afzienbare termijn zal c.q. moet worden aangepast als gevolg van de uitkomsten van de pensioendialoog en daarop volgende wetgeving? Is de regering niet van mening dat dit zeer onwenselijk is, daar pensioenwetgeving over decennia moet worden bekeken en niet over een korte termijn? Hoe groot schat de regering de kans dat de pensioenfondsen voorlopig helemaal niets doen in afwachting van de uitkomst van de pensioendialoog?”

GEEN REACTIES