Regering weet niet of burgers EU-Handvest tegen nFTK kunnen inzetten

Als de behandeling van het nieuwe FTK vertraging oploopt ligt dat niet aan de regering die in een 58 pagina’s tellend document de vragen van de senatoren beantwoordt.

Veel vragen van de Eerste Kamerfracties in het Verslag hadden een kritische ondertoon. Het kabinet komt met uitgebreide antwoorden, maar alleen om de kritiek te weerleggen. Op geen enkel punt komt het kabinet aan kritiekpunten tegemoet. Dat veronderstelt dat sprake kan zijn van een langdurig debat in de senaat. Waardoor de vraag rijst of het wetsvoorstel nog dit jaar de Staatscourant haalt. De Pensioenfederatie heeft al laten weten enige vertraging in het wetgevingsproces niet erg te zullen vinden. “Liever een maandje later en dan betere regelgeving dan nu haast werk”, twitterde directeur Gerard Riemen.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Een punt met een min of meer open einde in de beantwoording betreft de werking van artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

De VVD heeft gevraagd in hoeverre de in het wetsvoorstel voorgestelde maatregelen sluipenderwijs kunnen leiden tot een gedeeltelijke onteigening in de betekenis van art. 17 Handvest van de grondrechten van de EU.. Er is immers voor het pensioen gespaard, merken zij op. Kunnen burgers genoemd artikel inzetten tegen het pensioenfonds en/of de Staat?

Het antwoord:

“Artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie kan rechtstreekse werking hebben wat betekent dat een burger deze bepaling tegen de Staat kan inroepen. Of de bepaling ook horizontale werking heeft en tegen het pensioenfonds kan worden ingeroepen is een vraag die gegeven de huidige stand van de jurisprudentie nog niet met zekerheid kan worden beantwoord. Overigens ziet de regering niet in op grond waarvan de voorgestelde wijziging van de herstelsystematiek tot onaanvaardbare aantasting van het eigendomsrecht zou kunnen leiden in de zin van art. 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

De leden van de fractie van het CDA vragen in te gaan op de vraag hoe het nieuwe ftk zich verhoudt tot het Unierecht en in het bijzonder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.  

Het nieuwe ftk draagt bij aan het implementeren van de IORP-richtlijn, door strikte eisen aan pensioeninstellingen te introduceren die verzekeren dat deze instellingen over voldoende activa beschikken om de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de door hen uitgevoerde pensioenregelingen te dekken.

Wat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie betreft zou de vraag kunnen zijn of er sprake zou kunnen zijn van een onaanvaardbare aantasting van het eigendomsrecht. Die vraag is aan de orde gekomen in de Memorie van Toelichting waar het om het recht van het ongestoord genot van eigendom als bedoeld in onder andere artikel 1, Eerste Protocol van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) gaat. Zoals daar uitgelegd is een inbreuk op dit recht is blijkens de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens toegestaan indien deze bij wet is voorzien, het algemeen belang dient en proportioneel is. Zoals daar uiteengezet is de regering van oordeel dat de voorstellen in overeenstemming zijn met de verdragsrechtelijke verplichtingen.”

GEEN REACTIES