Vrouwen worden gediscrimineerd na letselschade

Bij de vaststelling van letselschade wordt vaak uitgegaan van stereotype aannames over vrouwen m.b.t. arbeidsparticipatie na het krijgen van kinderen en carri▐reperspectieven.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) bedantwoordt Kamervragen van Myrthe Hilkens en John Kerstens (beiden PvdA) naar aanleiding van een artikel in Spits. In dat artikel wordt ingegaan op een verkennend onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens (voorheen het College Gelijke Behandeling).

In dat onderzoek constateert het College dat sprake is van discriminatie tussen mannen en vrouwen bij de afhandeling van letselschaden. Het gaat dan vooral om de berekening van toekomstige schade. Bij de berekening spelen redelijke verwachtingen omtrent de toekomstige ontwikkelingen een belangrijke rol.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat bij de omvang van de schade regelmatig wordt uitgegaan van stereotype denkbeelden over mannen en vrouwen. Deze stereotype denkbeelden betreffen aannames over de arbeidsparticipatie na het krijgen van kinderen, carrièreperspectieven en het type onbetaald werk dat mannen en vrouwen veelal doen (klussen aan huis versus zorgen voor huishouden en kinderen). Het College stelt dat stereotype beelden vrouwen – en soms ook mannen –in een slechtere bewijspositie brengen. Zij moeten bewijzen dat zij niet voldoen aan het stereotype beeld. Dat is in hun nadeel. Het College wijst erop dat het in strijd is met de Algemene wet gelijke behandeling als alleen aan vrouwen (standaard) de vraag wordt gesteld of zij kinderen wensen, en niet aan mannen.

Het College heeft geoordeeld een verschil in behandeling van mannen en vrouwen op dit punt niet is toegestaan. Discriminatie op grond van geslacht is voor dit terrein reeds verboden op grond van de Algemene wet gelijke behandeling en het Besluit gelijke behandeling. Het College voor de Rechten van de Mens heeft dit ook actief onder de aandacht gebracht van de verzekeringsbranche en andere betrokkenen, meldt Plasterk. “Ten slotte kunnen personen (vrouwen en mannen) die menen het slachtoffer te zijn van discriminatie bij het vaststellen van letselschade het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel vragen of hun zaak voorleggen aan de rechter.”

GEEN REACTIES