Vorm Witteveenkader 2015 is nu duidelijk

De Eerste Kamer gaat in meerderheid akkoord met het wetsvoorstel zoals dat uiteindelijk door het kabinet is ingediend.

De senaat heeft het wetsvoorstel ‘Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen’ nadat het gewijzigd is door de novelle aangenomen en het zal als wet gepubliceerd worden in het Staatsblad.

Enkele belangrijke veranderingen per 1 januari 2015

Opbouwpercentages

Het maximale opbouwpercentage voor resp. middel- en eindloonregelingen:

Ouderdomspensioen 1,875% – 1,657%

Partnerpensioen 1,313% – 1,160%

Wezenpensioen 0,263% – 0,232%

Maximaal pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris dat fiscaal gefaciliteerd wordt met de omkeerregel wordt afgetopt op € 100.000. Dit bedrag wordt elk jaar verhoogd met de loonindex. Bij de berekening van de pensioengrondslag moet van dat bedrag de AOW-franchise worden afgetrokken.

Netto bijsparen

Voor het salaris boven € 100.000 kan de werknemer (en ook de zzp-er en andere ondernemers) een nettolijfrente afsluiten. De waarde van deze lijfrente vormt vrijgesteld vermogen in box 3. Uitkeringen worden niet belast in box 1.

Deze nettolijfrente (zoals het kabinet noemt) kan worden uitgevoerd door verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen. Later is bij richtinggevende brief aangegeven dat uitvoering ook mogelijk is in de tweede pijlier door pensioenfondsen. Dat moet nog in de wet worden opgenomen. Het daarvoor ingediende voorstel wordt via een Nota van wijziging meegenomen in de behandeling van de Verzamelwet pensioen 2014. Daarin staat dat in een AMvB de regels bepaald worden. Een concept-besluit is er nog niet.

Premieregelingen

Vooruitlopend op het oordeel van de Eerste Kamer heeft het kabinet de premiestaffels gepubliceerd die per 1 januari 2015 van kracht worden. Die waren op het moment van verschijnen nog voorlopig, maar worden nu definitief.

Jaarruimte

De berekening van de jaarruimte voor 2015 is als volgt:

13,8% x (100.000 – 11.829) – 6,5 x A – F.

Wordt in 2015 de jaarruimte van voorgaande jaren berekend, dan geldt de formule van die voorgaande jaren.

FOR

De maximale inleg in de fiscale oudedagsreserve wordt 9,8% van de winst met een maximum van € 8.640.

En het FTK?

Volgens de website van het adviescollege heeft de Raad van State nog geen advies uitgebracht. Voor uitvoerders van premieregelingen en adviseurs en aanbieders in de derde pijler is nu duidelijkheid over 2015. Pensioenfondsen die (pseudo) DB-regelingen uitvoeren, zullen met hun maatregelen voor volgend jaar nog moeten wachten totdat zij weten hoe het nieuwe FTK eruit gaat zien.

Tenzij het kabinet eindelijk besluit de koninklijke weg te bewandelen en nu communiceert dat de invoeringsdatum van 1 januari 2015 niet haalbaar is en wordt opgeschoven.

GEEN REACTIES