Voorwaarden afstempelen DGA-pensioen bekend

In de toelichting op het Belastingplan 2013 staan de voorwaarden waaronder pensioen in eigen beheer eenmalig verminderd mag worden.

Door tegenvallende beleggingsresultaten en de toename van de levensverwachting hebben veel pensioen-BV’s onvoldoende vermogen om de pensioenaanspraken van de DGA levenslang uit te keren.

In de fiscale wetgeving is tot nu toe geen mogelijkheid opgenomen om toegezegde en opgebouwde pensioenen van de DGA te korten. Als de BV toch besluit om het DGA-pensioen te verminderen, volgen er fiscale sancties in de vorm van extra belastingheffing.

In het Belastingplan 2013 is een mogelijkheid opgenomen om dit probleem op te lossen. Het pensioenlichaam mag het pensioen van de DGA eenmalig verminderen op zijn pensioeningangsdatum zonder dat dit leidt tot extra belastingheffing. De minister van Financiën zal deze voorwaarden nader vaststellen. De Memorie van Toelichting neemt hierop al een voorschot:

  • De vermindering van het DGA-pensioen kan alleen plaatsvinden als sprake is van een substantiële onderdekking. Dat houdt in, dat de aanwezige middelen lager moeten zijn dan 75% van de pensioenverplichting. Daarbij gaat het om de fiscale waardering van deze verplichting. Winstuitkeringen aan de DGA voor de pensioendatum en de schuldvordering van de DGA met het pensioenlichaam of een hieraan verbonden lichaam worden daarbij meegenomen.
  • Zowel de DGA, het pensioenlichaam als de werkgever moeten instemmen met de vermindering van de pensioenaanspraken.
  • Vrijval pensioenverplichting. Door de vermindering van het pensioen neemt de (fiscale) waarde van de pensioenverplichting af. Deze verlaging van de pensioenverplichting moet het pensioenlichaam tot de fiscale winst rekenen.
  • De korting van pensioen leidt niet tot een verhoging van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijke belang.
  • Deze regeling geldt voor pensioenen die ingaan op of na 1 januari 2013. DGA-pensioenen die vóór die datum zijn ingegaan, mogen op grond van een overgangsbepaling eenmalig vóór 1 januari 2015 worden gekort.

GEEN REACTIES