Verzekeraars zetten fonds op ter ondersteuning MKB-krediet

Het MKB-fonds van 170 miljoen euro is één van de voorstellen van de commissie-Hoek in haar verkenning naar MKB-financiering.

Het rapport van de commissie-Hoek bevat belangrijke aanbevelingen voor de stimulering van kredietverlening aan het mkb. Naast aanbevelingen op het gebied van regelgeving (Solvency II) en fiscale maatregelen om opbouw van Eigen Vermogen in het mkb te bevorderen, benoemt Hoek ook het MKB-fonds, dat voortvloeit uit het eerder dit jaar verschenen position paper van het Verbond van Verzekeraars. Binnen het Verbond hebben diverse verzekeraars reeds de intentie uitgesproken om 170 miljoen euro te investeren.

Commissie-Hoek

Het MKB-fonds is één van de voorstellen van de commissie-Hoek in haar verkenning naar MKB-financiering. De commissie onder leiding van bestuursvoorzitter Niek Hoek, CEO van verzekeraar Delta Lloyd en vicevoorzitter van het Verbond van Verzekeraars, heeft binnen de zogenoemde Catshuis-overleggen gekeken naar mogelijkheden voor bedrijfskredieten. In de Catshuis-overleggen spreken kabinet, verzekeraars en pensioenfondsen over het thema ‘investeren in Nederland’. Andere werkgroepen doen voorstellen voor onder meer financiering van hypotheken, infrastructuur en grote projecten in grote steden. De commissie-Hoek bestaat uit commissieleden van Delta Lloyd, het Verbond van Verzekeraars en The Boston Consulting Group.

Voorstel oplossingsrichtingen

  •  Verzekeraars zetten fonds op ter ondersteuning MKB-krediet. Verzekeraars zeggen € 170 miljoen toe. Ook pensioenfondsen staan welwillend tegenover dit initiatief
  •  Voorstel om extra geld in MKB-microkredieten (tot € 50.000) beschikbaar te stellen
  •  De commissie stelt verder vier maatregelen voor:
  • uitbereiding en betere benutting garantieregelingen
  • invoeren fiscale prikkels om opbouw eigen vermogen door MKB-bedrijven en financiering door particulieren te stimuleren
  •  verder verfijnen van kapitaaleisen in nieuwe regelgeving
  • uitbereiding voorlichting, coaching en educatie van ondernemers

‘Investeren in Nederland’

Het MKB-fonds is een uitwerking van het positon paper ‘Investeren in Nederland’, dat het Verbond afgelopen voorjaar uitbracht. Het Verbond constateerde dat het zowel banken (hogere kapitaaleisen) als overheid (terugdringen financieringstekort) aan middelen ontbreekt om krediet te verstrekken aan het mkb, dat daarover zelf ook alarm sloeg. Verzekeraars willen – vanuit hun rol als institutionele belegger – een bijdrage leveren aan het bedrijfsleven en daarmee ook een noodzakelijke impuls aan de economie geven. Verzekeraars hebben recent, in het licht van het position paper, ook toegezegd mee te werken aan de uitwerking van financiering van duurzame energieprojecten in het kader van het energieakkoord voor duurzame groei. Verzekeraars beleggen al ruim 200 miljard euro van hun vermogen in Nederland, circa 60 procent van het totaal.

MKB-fonds

De verzekeraars werken het voorstel voor het MKB-fonds de komende maanden verder uit. Zo wordt – om snelheid te maken – gekeken of kan worden aangesloten bij een bestaand initiatief. Door diverse verzekeraars is nu reeds een ‘soft commitment’ afgegeven onder voorbehoud van enkele technische uitvoeringsaspecten. De teller staat inmiddels op 170 miljoen euro. De komende maanden zal het fonds definitief worden vormgegeven en zal het voorgelegd worden aan alle leden van het Verbond, waarmee het bedrag in het fonds naar verwachting verder op zal lopen. Het Verbond roept – in lijn met de voorstellen van de commissie-Hoek – de overheid op om belemmeringen in regelgeving weg te nemen, zodat het MKB-fonds snel krediet kan verstrekken aan ondernemers die willen investeren.

GEEN REACTIES