Versoepeling vakbekwaamheid, maar PE-toets blijft

Minister Dijsselbloem versoepelt het vakbekwaamheidsbouwwerk en legt nog eens uit waarom hij de PE-toets handhaaft.

In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft de minister op welke wijze hij uitvoering geeft aan de motie, waarin gevraagd is opnieuw in overleg te treden met marktpartijen.

Zoals tijdens het algemeen overleg met de commissie van Financiën al duidelijk werd, blijft Dijsselbloem onwrikbaar vasthouden aan de PE-toets. Hij beschrijft nog eens dat kwaliteitscontrole op het volgen van een PE-programma in de praktijk zo niet onmogelijk, dan zeker te kostbaar is.

Hij heeft laten berekenen dat voor een examen (zowel initieel, als inhaal en PE) een leges geheven wordt van € 46.

Wel kondigt hij in de brief een aantal versoepelingen aan:

Overgangstermijn

De overgangstermijn wordt verlengd van anderhalf naar twee jaar en eindigt dus op 1 januari 2016.

De gelijkstellingenlijst wordt uitgebreid met ‘goede en actueel gehouden diploma’s. Wel moet de diplomahouder vervolgens nog een PE-plusexamen afleggen voor de relevante beroepskwalificaties.

Herziening van de PE-plus eind- en toetstermen heeft al plaatsgevonden. Het aantal termen is met 30% gereduceerd. Zie ook

Alleen examen voor ‘bovenliggende module’

Het PE-plusexamen Consumptief krediet hoeft niet te worden afgelegd bij het behalen van het PE-plus examen Hypothecair krediet. Een adviseur die in het bezit is van geldige diploma’s Consumptief Krediet, Hypothecair Krediet en Basis hoeft dus alleen PEplus-examen Hypothecair Krediet af te leggen. Daarmee verkrijgt hij zowel de beroepskwalificatie adviseur Hypothecair krediet als de beroepskwalificatie adviseur Consumptief krediet.

Zo ook:

PEplus-examen Schade zakelijk (waarvan relevante onderdelen van Schade particulier deel uitmaken) leidt tevens tot PEplus-examen Schade particulier;

PEplus-examen Pensioen (waarvan relevante onderdelen van Vermogen deel uitmaken) leidt tevens tot PEplus-examen Vermogen;

PEplus-examen Hypothecair krediet (waarvan relevante onderdelen van Vermogen deel uitmaken) leidt tevens tot het PEplus-examen Vermogen.

Alle PEplus-examens (waarvan relevante onderdelen van Basis deel uitmaken) leiden tot het PEplus-examen Basis.

Volmacht wordt opgeschort

De modules Volmacht worden opgeschort. Naar aanleiding van geluiden uit de markt en vanwege voorschrijdend inzicht is het besef ontstaan dat deze modules mogelijk niet goed aansluiten bij wat nodig is om de consument te beschermen en goed toezicht te houden. Het CDFD zal daarom begin 2014 in overleg met de sector bezien hoe de modules Volmacht in de toekomst het beste kunnen worden ingericht.

Geen Basis in module Zorg

De module Basis zal worden geschrapt uit de beroepskwalificatie Zorg. De module Basis bevat namelijk veel eind- en toetstermen die niet relevant zijn voor het adviseren in zorgverzekeringen. Relevante eind- en toetstermen uit de module Basis zullen worden toegevoegd aan de module Zorg.

PE-actualiteiten die binnen één jaar plaatsvonden

Het toetsen in het kader van PE betreft in beginsel actualiteiten die binnen een tijdsbestek van één jaar hebben plaatsgevonden. Daarnaast kunnen relevante actualiteiten die niet binnen dit tijdsbestek vallen getoetst worden indien op het moment van het afleggen van het PE-examen deze nog van belang zijn. Dit kan op tweeërlei wijze worden gerealiseerd. Ten eerste door het verkorten van het proces van het ontwikkelen van eind- en toetstermen wordt voorkomen dat ‘oude’ kennis wordt getoetst. Ten tweede worden marktpartijen actief betrokken bij het ontwikkelproces om te bevorderen dat de eind- en toetstermen voldoende aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de adviseur.

GEEN REACTIES