Verbond veroordeelt welkomstbonus-constructie

Als het verbod, naar het oordeel van de AFM, wordt omzeild, dan verwacht het Verbond dat de AFM handhavend optreedt.

Het Verbond van Verzekeraars heeft gereageerd op de uitzending van TROS Radar waarin gesteld werd dat sommige verzekeraars het provisieverbod omzeilen. Zij geven de klanten van onafhankelijke adviseurs vergoedingen onder de noemer van welkomstbonussen, eerstejaars budgetten etc.

Is het Verbond van Verzekeraars bekend met dergelijke vormen van provisie?

Het Verbond van Verzekeraars is niet bekend met de ‘welkomstbonus’ of ‘overgangsbonus’ die aan klanten zou worden gegeven bij het sluiten van een collectief pensioenproduct.

Wat is het standpunt van het Verbond van Verzekeraars in zake deze vorm van mogelijke provisie?

Per 1 januari 2013 geldt het provisieverbod voor producten die onder het provisieverbod vallen. Het Verbond van Verzekeraars is initiatiefnemer van dit verbod en onderschrijft de wet- en regelgeving. Het is een financieel dienstverlener verboden om provisies te verschaffen of te ontvangen, zowel rechtstreeks als middellijk, voor het bemiddelen of adviseren van een product dat onder het verbod valt. De AFM is als toezichthouder verantwoordelijk voor de handhaving van dit verbod.

Als het verbod, naar het oordeel van de AFM, wordt omzeild, dan verwacht het Verbond van Verzekeraars dat de AFM handhavend optreedt.

De gedragscode Verzekeraars regel 9 luidt ‘Wij onthouden ons van oneigenlijke verkoopmotieven, -methoden en –uitingen’, is er gezien deze code een rol weggelegd voor het Verbond van Verzekeraars om extra alert te zijn op dit soort vormen van provisie en hier naar zijn leden toe actie op te ondernemen?

Het is vanuit wetgeving (regels mededinging) niet toegestaan om zaken rondom beloningen in een gedragscode op te nemen. Los daarvan: juist vanwege de gedragscode Verzekeraars heeft het Verbond in februari 2010 concreet actie ondernomen en het provisieverbod voorgesteld. Het Verbond heeft meerdere malen benadrukt dat zaken die (mogelijk) in strijd zijn met de wet- en regelgeving of de geest van de regels, actief bij de AFM gemeld moeten worden. Bovendien: in de Wft is ook een wettelijke meldplicht opgenomen om zaken die in strijd zijn met de wet- en regelgeving en die uit de normale bedrijfsvoering naar voren komen te melden bij de AFM.

GEEN REACTIES