Uitingen Pensioenfederatie misleidend en in strijd met de waarheid

De Reclame Code Commissie heeft na hoger beroep op alle fronten de “Zin en onzin over pensioenen”-antwoorden veroordeeld.

Volgens negen van de tien werkenden hebben pensioenfondsen nu veel minder geld dan voor de kredietcrisis van 2008. Driekwart denkt dat ze meer aan pensioenpremies betalen dan ze ooit aan pensioen zullen terugkrijgen. En tweederde denkt dat wel 30 procent van de betaalde pensioenpremies opgaat aan salarissen, bonussen en andere kosten. Het zijn de drie meest uitgesproken vooroordelen over pensioenen, die naar voren kwamen uit het onderzoek Zin

en Onzin van Pensioen van Motivaction, in opdracht van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

‘Allemaal onzin’, aldus de Pensioenfederatie, die o.m. op de website van de gezamenlijke bedrijfstakpensioenfondsen www.samenstajijsterk.nl deze ‘vooroordelen’ met een uiterst positief verhaal trachtte te halen.

Het Verbond van Verzekeraars trok meteen aan de bel en constateerde dat de Pensioenfederatie wat het kostenaspect betreft het eigen profiel trachtte op te poetsen door zich af te zetten tegen anderen. “Vooral omdat daarbij de feiten geweld wordt aangedaan.”

Het Alternatief voor Vakbond (AVV) wendde zich tot de AFM en vroeg de toezichthouder in te grijpen omdat alle drie de stellingen op een misleidende manier en deels feitelijk onjuist worden weerlegd.

Deze zelfde klacht diende PensioenOpStand, waarvan AVV één van de initiatiefnemers is, in bij de Reclame Code Commissie (RCC).

Die oordeelde in eerste instantie dat de Pensioenfederatie twee van de drie onderwerpen op een misleidende wijze heeft behandeld. In hoger beroep kreeg de koepel alsnog hetzelfde verwijt met betrekking tot het antwoord op de stelling dat 90% van de werkenden denken dat pensioenfondsen nu minder in kas hebben dan in 2007.

Dat is weliswaar het geval, maar door de context kunnen deelnemers denken dat hun fondsen ‘dus’ in de toekomst hun nominale toezeggingen kunnen nakomen en de uitkeringen kunnen indexeren, Aldus de RCC. “De consu¬ment die op grond van nieuwsberichten bezorgd is om zijn pensioen en om die reden de website bezoekt, kan op basis van de mede¬de¬lingen “tijd om uit te leggen hoe het echt zit” en “Pen¬sioen¬sector gaat strijd aan met vooroordelen” menen dat sprake is van een voor¬oordeel althans me¬nen dat de risico’s niet van toepassing zijn op pen¬sioen¬aanspraken die zijn onder¬gebracht bij een Bedrijfstakpensioenfonds.”

Ook bij de andere onderwerpen ontbreken de nodige nuanceren, waardoor sprake is van misleiding.

Zo antwoordt Pensioenfederatie op de vraag ‘Gaat een groot deel van mijn pensioenpremie op aan kosten?’: onder meer: “Bonussen komen in pensioenfondsbesturen niet eens voor.”

De bedragen die uitgekeerd zijn aan Sluimers en Brinkman hoefde de federatie in het verhaal niet mee te nemen, was het verweer, want dat zijn geen pensioenfondsbestuurders. Sluimers was directeur en Brinkman onafhankelijk voorzitter,

De RCC is niet onder de indruk van dit verweer en oordeelt dat de uiting “niet geheel juist is en in zoverre in strijd met de waarheid.”

GEEN REACTIES