Sociale partners ageren tegen wetsvoorstel AOW-leeftijdverhoging

De Stichting van de Arbeid vraagt de Kamer om bij de behandeling zorgvuldigheid boven snelheid te stellen.

In een brief aan minister Kamp schrijven sociale partyners het “zeer te betreuren dat het kabinet en de meerderheid van de Tweede Kamer het pensioenakkoord op belangrijke onderdelen niet meer honoreren.

“ Juist vanwege het evenwichtige akkoord dat sociale partners met de opeenvolgende kabinetten hebben afgesloten, is het in ieders belang dat inhoudelijk – met inachtneming van het belang dat de economische crisis het hoofd wordt geboden – verantwoorde besluiten worden genomen. Het zou wat de Stichting betreft gepast zijn wanneer de Tweede Kamer bij de behandeling van dit wetsvoorstel zorgvuldigheid laat prevaleren. De Stichting wijst erop dat de Raad van State bepleit om de in het politieke akkoord opgenomen wijzigingen in de AOW niet te snel in te voeren, niet al in 2013.”

De Stichting van de Arbeid gaat in de brief in op de volgende verschillen tussen het wetsontwerp en het indertijd afgesloten pensioenakkoord:

  • vervroeging van de verhoging van de AOW-leeftijd;
  • geen flexibilisering van de ingangsdatum van de AOW op individueel niveau;
  • geen extra verhoging van de indexering van de AOW met 0,6%;
  • het beperken van de opbouwpercentages aanvullend pensioen;
  • het schrappen van de werkbonussen;
  • het schrappen van de mobiliteitsbonus voor 55-plussers;
  • het niet verlengen van de IOW.

Verhouding eerste en tweede pijler

“De koppeling van de AOW aan de verdiende lonen en de verhoging van de franchise van het tweede pijlerpensioen in het Witteveenkader is losgelaten en er vindt zelfs algemene verlaging van het opbouwpercentage plaats.

Budgettaire overwegingen kunnen hier geen rol spelen. Immers, het Pensioenakkoord voorziet in een deugdelijke financiering van de koppeling aan de verdiende lonen en een structurele opbrengst van 700 miljoen via aanpassing van de pensioenrichtleeftijd en de franchise in het Witteveenkader. De koppeling van de AOW aan de verdiende lonen heeft in het Pensioenakkoord als achtergrond de verhouding tussen eerste en tweede pijler van het pensioenstelsel evenwichtiger te maken. Daarmee wordt de verhouding tussen omslagfinanciering en kapitaaldekking evenwichtiger en derhalve de gevoeligheid van het integrale stelsel voor de demografie, de kapitaalmarkten en economie en werkgelegenheid kleiner. Het huidige stelsel is teveel op de tweede pijler gaan rusten en daarmee is het integrale pensioen van mensen in te grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Juist met een robuuste AOW kan hieraan tegenwicht worden geboden, in het bijzonder voor de lagere inkomens. De redenen om van dit onderdeel van het Pensioenakkoord afstand te nemen, zonder enige budgettaire aanleiding, ontgaat de Stichting van de Arbeid.”

Zie ook: Wetsvoorstel stapsgewijze AOW-leeftijdverhoging naar Kamer

GEEN REACTIES