Uitbreiding PGB in strijd met komende APF-wet

Het voorontwerp van wet staat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen niet toe zich om te vormen tot een APF, of hun regelingen uit te laten voeren door een algemeen pensioenfonds

Het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB), een verplichtgestelde bpf, breidt telkens de statutaire werkingssfeer uit. Daardoor kunnen verschillende bedrijven en branches zich bij PGB aansluiten. Ook partijen die niet direct in de grafische bedrijfstak werkzaam zijn. De uitbreiding vindt plaats via de route van een vrijwillige aansluiting bij een bpf en dat staat de Pensioenwet toe. Dat betekent dat PGB op basis van de huidige pensioenwetgeving als pensioenuitvoerder kan optreden voor (meerdere) ondernemingen/bedrijfstakken of delen van een bedrijfstak die niet onder de verplichtstelling vallen.

Nadere voorwaarden in APF-wet

Staatssecretaris Klijnsma constateert dat de wetgever een dergelijk gebruik van de uitbreiding via de statutaire werkingssfeer niet heeft voorzien. “Daarom ben ik voornemens om nadere voorwaarden te verbinden aan het aansluitingsbeleid van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, dat plaatsvindt via een (voortdurende) uitbreiding van de statutaire werking met een (deel van een) bedrijfstak. Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel tot introductie van het algemeen pensioenfonds. Ik wijs erop dat deze voorwaarden niet zullen gelden bij uitbreiding van de verplichtstelling of opname van een ander verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, maar uitsluitend bij uitbreiding van de werkingssfeer met een “vrijwillig” deel.

Tegen deze achtergrond heeft Klijnsma PGB verzocht “de grootst mogelijke terughoudendheid te betrachten bij het realiseren van uitbreidingen via een voortdurende aanpassing van de statutaire werkingssfeer, zowel waar het nieuwe aansluitingen betreft als bij aansluitingen waarover op dit moment met andere partijen wordt gesproken.”

Concurrentie met verzekeraars

Klijnsma is van mening dat PGB door haar handelwijze “concurreert om dezelfde deelnemers met verzekeraars, waarbij PGB haar verplichtstelling gebruikt om andere pensioenfondsen op te nemen, terwijl verzekeraars in die concurrentie de met een verplichtstelling samenhangende voordelen niet hebben. In het voorontwerp van wet tot introductie van het algemeen pensioenfonds is mede daarom voorgesteld om verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen niet toe te staan zich om te vormen tot, of hun regelingen uit te laten voeren door, een algemeen pensioenfonds.”

GEEN REACTIES