Teveel ingehouden pensioenpremie is LB-plichtig loon

Werkgever houdt per abuis 2/3 deel pensioenpremie op nettoloon in i.p.v. 1/3. De gehele inhouding valt onder de loonheffing.

Werkgever komt met de werknemers overeen dat 1/3 deel van de pensioenpremie door de werknemer wordt gedragen en 2/3 deel door de werkgever.

Werkgever die zelf de salarisadministratie voert, maakt een fout. In plaats van 1/3 deel, wordt 2/3 deel van de pensioenpremie op het brutoloon van de werknemer ingehouden. Het daarna resulterende netto loon is uitbetaald. In de salarisspecificaties aan de werknemers zijn de inhoudingen en netto betaling ook zo verwerkt. Werkgever heeft ultimo 2006 het teveel ingehouden deel van de pensioenpremies na betaling van de verschuldigde premie aan de pensioenverzekeraar op haar balans als schuld gecrediteerd. Vast staat dat de werknemers het juiste loon zouden hebben gehad indien ze er om hadden gevraagd in 2006.

2.3.Bij brief van 27 augustus 2008 is de inspecteur hiervan op de hoogte gesteld. In die brief heeft werkgever de inspecteur verzocht om het abuis in het jaar 2008 te herstellen door de teveel ingehouden pensioenpremie in de laatste drie maanden van 2008 te verrekenen met de dan nog in te houden en af te dragen pensioenpremie over het jaar 2008.

De inspecteur gaat daarmee niet akkoord en heeft de loonbelasting over de ten onrechte ingehouden nageheven.

De rechtbank Breda wijst erop dat op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel j, van de Wet LB onder andere niet tot het loon behoort, de bedragen die worden ingehouden als bijdrage ingevolge een pensioenregeling.

Artikel 13a, eerste lid, van de Wet LB bepaalt dat loon wordt beschouwd te zijn genoten op het moment dat het betaald of verrekend wordt, ter beschikking van de werknemer wordt gesteld of rentedragend wordt dan wel vorderbaar en tevens inbaar wordt.

De rechtbank is van oordeel dat dan ook het niet uitbetaalde deel van het loon in het onderhavige jaar als loon is genoten. Nu de daarover verschuldigde loonbelasting niet is ingehouden en op aangifte is afgedragen is loonbelasting terecht nageheven.

De werkgever brengt daar tegenin dat het niet uitbetaalde deel van het loon moet worden aangemerkt als negatief loon. De rechtbank verwerpt deze stelling. “Wil er sprake kunnen zijn van negatief loon dan zal er iets door de werknemer aan de werkgever terug betaald moeten zijn. Van enige terugbetaling is hier echter geen sprake.”

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES