Te verwachten pensioen, kosten en premie op nieuwe UPO

De herziene IORP-richtlijn zal pas in 2019/2020 gevolgen zal hebben voor het UPO (Uniform Pensioenoverzicht). Er is nog discussie gaande over hoe de richtlijn vertaald en geïnterpreteerd moet worden.

Volgens de eerste vertaling lijkt het erop dat het UPO extra elementen moet gaan bevatten: sommige daarvan staan nu al op Pensioen 1-2-3 of horen eventueel thuis in een pensioenplanner. Het gaat dan om de drie scenario’s van te bereiken pensioen (sinds dit jaar geen verplicht element meer op het UPO), om kosten en om hoogte van de premie.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars willen dat de bepalingen van de richtlijn aansluiten op de Nederlandse situatie, waar gekozen is voor gelaagde informatieverstrekking. In overleg met het ministerie van SZW en de AFM wordt bekeken of dit mogelijk is.

De UPO-modellen 2017 – ingekort en volgens de beeldtaal van Pensioen 1-2-3 opgesteld – zijn medio september gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring door SZW.
Bron: Verbond van Verzekeraars en Pensioenfederatie

GEEN REACTIES