Tante Agaath wordt niet gereanimeerd

Minister Dijsselbloem gaat niet in op de suggestie van het CDA om de Tante Agaathregeling п eventueel tijdelijk – opnieuw te introduceren.

Dat maakt hij samen met minister Kamp duidelijk in antwoord op schriftelijke vragen van CDA-Tweede Kamerleden. “het kabinet zal fiscale maatregelen, zoals ook voorgesteld in de Agenda StartUpNL van het lid Lucas, op onder meer effectiviteit beoordelen, maar blijft het terughoudend met het invoeren van (nieuwe) fiscale maatregelen.”

Het CDA merkt op dat de kredietverlening van banken aan het bedrijfsleven de afgelopen jaren afnam ondanks de steunprogramma’s van de Europese Centrale Bank. Ook de steeds lager gehouden rente heeft geen impuls gegeven.

Dat klopt, aldus de ministers, omdat deze prikkels voor Nederlandse banken niet zo sterk zijn als voor banken in andere Europese landen, omdat Nederlandse banken gemiddeld genomen goedee toegang hebben tot de kapitaalmarkten.

De krimp hangt volgens de ministers in belangrijke mate samen met de daling van de vraag naar krediet van het mkb.

“Ten tweede wordt kredietverlening bemoeilijkt doordat het mkb dat nog wel krediet aanvraagt, vaak een zwakke financiële positie heeft.

Ten derde zijn banken strenger geworden bij het toezeggen van kredieten, geconfronteerd met de toegenomen risico’s.
Ten vierde zijn er structurele factoren die financiering van het mkb moeilijker maken dan van het grootbedrijf. Voor verschaffers van financiering is het relatief kostbaar om een goede risicoinschatting te maken in het mkb.

Ten vijfde is het Nederlandse mkb, net als het mkb in veel andere Europese landen, voor externe financiering sterk afhankelijk van banken en zijn alternatieve financieringsbronnen (nog) te beperkt van omvang om de kredietverlening door banken aan te vullen.

Ten zesde zijn de banken in het proces van balansversterking, wat een invloed kan hebben op de kredietverlening. Het drukkende effect hiervan op de kredietverlening is echter beperkt, zo blijkt uit het onderzoek.”

In plaats van een fiscale impuls ziet het kabinet meer in het eigen plan om de vermogenspositie van het ‘kleinste mkb’ te verbeteren, via bijvoorbeeld het achtergestelde leningenfonds “en een extra impuls van €100 miljoen te geven aan investeringen via business angels en participatiemaatschappijen. Voor innovatieve starters en mkb in een vroege ontwikkelingsfase wordt de regeling Vroege Fase Financiering permanent gemaakt. Op deze manier wordt het aanbod van risicodragend vermogen voor het mkb vergroot, zodat het mkb meer mogelijkheden krijgt om zijn eigen vermogen te versterken.”

GEEN REACTIES