Syntrus Achmea: nieuw FTK en Witteveenkader tasten pensioenkwaliteit aan

De rekening voor het nieuwe pensioenstelsel komt erg eenzijdig bij de deelnemers te liggen, vooral bij de jongeren.

“Zorgen maken wij ons over de toenemende complexiteit. Wij denken dat het voorgestelde kader niet zal bijdragen aan het streven naar eenvoud en uitlegbaarheid van pensioenregelingen”, aldus de reactie van Syntrus Achmea op het nieuwe pensioenwetsontwerp.

“Dit kan de houdbaarheid van het stelsel schaden. Ook is de keuze tussen het nominale en het reële contract te beperkt, omdat beide varianten belangrijke nadelen kennen. In het nominale contract is

indexatieambitie mede door de buffereisen nagenoeg onhaalbaar, terwijl in het reële contract de ambitie bestaat uit de (te) hoge eis van 100 procent koopkrachtbehoud. Gelet op de vele punten in het

voorontwerp die nog moeten worden uitgewerkt, is het daarnaast de vraag of de implementatie van het wetsontwerp tijdig kan worden uitgevoerd. Wij vragen de politiek hiervoor met klem aandacht. Als

laatste punt van zorg noemen we het feit dat niet volledig in de meeropbrengsten wordt gedeeld door de belanghebbenden. Wij denken dat dit door deelnemers als unfair zal worden gezien. Zij kunnen immers niet de voordelen plukken van de grotere risico’s die zij lopen.”

Syntrus Achmea werkt dit laatste als volgt uit:

“Het reële contract is vanaf aanvang gepresenteerd als een contract waarin de risicoverdeling helder was. Waarbij ook duidelijk zou zijn dat de deelnemer meer risico liep dan in een nominaal contract. Maar tegenover dit grotere risico zou ook het voordeel staan van het delen in de beleggingsopbrengsten in goede tijden. Ondertussen is vast komen te staan dat in het toekomstige fiscale kader het delen van de meeropbrengsten boven het ambitieniveau helemaal niet mogelijk is. Ook niet in geval van een reëel contract. Wij denken dat deze onevenwichtigheid door deelnemers als unfair zal worden ervaren. Dit zal de .verkoopargumenten. voor het reële contract geen goed doen, de acceptatiebereidheid doen afnemen en de onvrede over het pensioenstelsel doen toenemen.

Wij vinden dat de rekening voor het nieuwe pensioenstelsel al met al wel erg eenzijdig bij de deelnemers komt te liggen. Ook de overheid heeft belang bij een kwalitatief goed pensioen in de tweede pijler en moet bereid zijn hiervoor een bijdrage te leveren. Dat laatste kan door een betere fiscale ondersteuning dan nu uit de plannen blijkt.”

Samenhang met wijziging van het fiscale kader

“De wijziging van het financieel toetsingskader zal gevolgen hebben voor de vorm en inhoud van de pensioenregelingen. De zekerheid en/of de hoogte van pensioenuitkeringen zullen hierdoor nadelig veranderen.

Vrijwel gelijktijdig met de wijziging van het FTK wordt ook het fiscale kader voor aanvullende pensioenen gewijzigd, voor een deel is die wijziging al gerealiseerd. Ook de wijziging van het fiscale kader heeft een nadelig effect op het pensioenniveau. Naar verwachting zullen vooral jongeren de nadelen van de beperking van het fiscale kader ervaren. Beide effecten betekenen volgens ons een aantasting van de kwaliteit van het aanvullend pensioen.

Wij spreken onze bezorgdheid uit over het gezamenlijke effect dat beide hiervoor gesignaleerde wetswijzigingen zullen hebben op de kwaliteit van het aanvullend pensioen. Ook zijn we bezorgd over het effect van deze wijzigingen op de bereidwilligheid bij het grote publiek om het nieuwe pensioenstelsel te omarmen. Wij pleiten dan ook sterk voor een heroverweging van de voorgenomen wijzigingen binnen het fiscale kader en meer algemeen, voor meer aandacht voor de samenhang tussen wetswijzigingen op pensioengebied.”

Geen rigide scheiding

“Het verstandig is om verder te werken aan een variant die een rigide scheiding tussen het nominale en reële contract voorkomt door de belangrijke voordelen uit beide contracten te combineren. Voordelen van dit alternatief, dat door de Pensioenfederatie is gebruikt als input voor een alternatief FTK, is dat alle indexatieambities mogelijk zijn, de beleggingsspagaat wordt verminderd en dat het invaren van oude rechten in het nieuwe contract niet nodig is.”

GEEN REACTIES