Stornering premie leidt niet automatisch tot schorsing verzekering

Stornering premie leidt niet automatisch tot schorsing verzekering
© Pixabay

Verzekeraar Aegon verhaalt de schade van een aanrijding op verzekerde, omdat diens WAM-polis op de schadedatum was geroyeerd wegens achterstallige betaling. De verzekerde vordert dit bedrag echter met succes terug bij het Kifid, omdat Aegon hem niet eerst een aanmaning heeft gestuurd.

In het verleden heeft verzekerde altijd de verschuldigde premie voldaan, per automatische incasso. De laatste twee termijnen echter – de premies die verschuldigd waren per 16 april en 16 mei 2017 – waren op 23 mei 2017 door de bank gestorneerd. Op 17 mei was de auto van verzekerde betrokken bij een aanrijding, met een totale schade van €10.181.

De Geschillencommissie van het Kifid haalt artikel 7:934 van het Burgerlijk Wetboek aan. Conform dit artikel kan het niet betalen van de vervolgpremie pas leiden tot beëindiging of schorsing van de verzekering, nadat de verzekeraar verzekerde na de vervaldag van die vervolgpremie vruchteloos heeft aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen.

Verzekeraar Aegon gaat er echter van uit dat zij uit een mededeling van verzekerde moest afleiden dat die in de nakoming van zijn betalingsverplichting zou tekortschieten (dit conform artikel 6:83 sub c BW), omdat diens premie was gestorneerd.

De Commissie deelt dit standpunt van Aegon niet. De mededeling van de stornering en de reden daarvan zijn niet van de consument maar van diens bank afkomstig. De enkele stornering van de premiebetaling(en) kan daarom niet worden beschouwd als een mededeling van consument waaruit verzekeraar moet afleiden dat hij in de nakoming van zijn betalingsverplichting zal tekortschieten. Kortom, ondanks de storneringen was verzekeraar gehouden om consument aan te manen.

Aangezien dit niet is gebeurd, kan Aegon geen beroep doen op de schorsing van de dekking en moet zij conform deze bindende uitspraak binnen vier weken het schadebedrag terugbetalen aan verzekerde.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES