Schippers geeft NZa extra aandachtspunten voor toezicht op zorgverzekeraars

NZa ziet nog steeds schijnkeuze bij zorgverzekeringen

De minister vangt een aantal signalen op inzake de handelwijze van verzekeraars en verzoekt de NZa die onderwerpen expliciet in het toezicht mee te nemen.

Minister Schippers heeft al een aantal prioriteiten op het gebied van toezicht voor 2015 aan de Nederlandse Zorgautoriteit meegegeven. Het gaat hierbij onder meer om toezicht in verband met de toegankelijkheid en de werking van het stelsel (acceptatieplicht verzekeraars/ voorkomen risicoselectie door zorgverzekeraars), extra aandacht voor het toezicht op de zorgplicht van verzekeraars in samenhang met een correcte en transparante uitvoering van artikel 13 Zvw (al dan niet vrije keuze zorgverlener), voortzetten van de in 2013 en 2014 in gang gezette intensiveringen van het uitvoerings– en nalevingstoezicht en voortzetting en intensivering van het toezicht op zorgfraude.

Daarnaast heeft NZa al aangegeven een onderzoek in te stellen naar het al dan niet selectief contracteren door zorgverzekeraars, de informatie over de kwaliteit van zorg als tegenwicht voor de inkoopmacht van zorgverzekeraars en de zorgplicht.

“Nu de zorgverzekeraars hun polissen voor het komend jaar bekend hebben gemaakt”, schrijft Schippers, “is er een aantal ontwikkelingen/ signalen dat mij ter ore is gekomen en waarvan ik u vraag om dat, in het verlengde van de thema’s zoals opgenomen in uw werkprogramma, in uw toezicht expliciet mee te nemen en mij hierover nader te informeren.”

Het gaat om de volgende vijf punten:

1. De budgetpolissen in relatie tot de zorgplicht; voldoen ook de meest vergaande budgetpolissen aan de zorgplicht, waaronder het leveren van zorg tijdig, binnen redelijke afstand? En wordt gecontracteerd op het criterium kwaliteit en prestatie, of alleen prijs?

2. Marketing zorgverzekeraars; wat is de praktijksituatie betreffende de marketing van zorgverzekeraars met polissen gericht op specifieke doelgroepen? Leidt dit (direct dan wel indirect) tot ongewenste risicoselectie? Kan de NZa aangeven welke maatregelen genomen kunnen worden als dat zo is?

3. Toenemend aantal zorgpolissen; is er met het grote aantal verschillende polissen (duizenden) nog sprake van een goed werkende en transparante verzekeringsmarkt? Zo niet, wat zijn maatregelen die daartegen kunnen worden genomen?

4. Transparantie vergelijkingssites zorgverzekeringen; gezien het grote aantal polissen en daardoor de noodzaak van een keuzehulpmiddel voor de consument; is het toezicht op de keuzehulpmiddelen scherp, zijn maatregelen nodig en wat zijn maatregelen die kunnen worden genomen?

5. Individuele beroepsbeoefenaren wijzen er op dat het voor hen moeilijk is om in contact te komen met hun zorgverzekeraar, waardoor zij hun innovaties en kwaliteitsniveau niet goed onder de aandacht van de verzekeraars kunnen brengen, er komt geen gedachtewisseling op gang over de prijs/kwaliteitsverhouding; wat zijn methoden om deze uitwisseling wel tot stand te brengen?

GEEN REACTIES