Schaderesultaat De Goudse duikelt omlaag

Ondernemers met verzuimverzekering van De Goudse krijgen extra ‘coronadiensten’

Het technisch verzekeringsresultaat van de schadetak van De Goudse kwam in 2019 fors lager uit. Dit komt vooral door de inkomens- en verzuimverzekeringen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de verzekeraar. Het technisch resultaat daalde van €23,4 mln naar €5,9 mln. Vooral bij inkomens- en verzuimverzekeringen was de daling fors: bijna 25 mln euro minder. Dit komt onder meer door extra voorzieningen voor de lage rente (AOV) en modelaanpassingen (WGA en WIA). Deze acties werden volgens De Goudse mede genomen om de solvabiliteit op het gewenste niveau te houden.

Verder bleef bij de WGA-eigenrisicoverzekeringen de uitloop op oude schadejaren volgens De Goudse ‘bijzonder positief’ als gevolg van de hoger dan verwachte uitstroom richting IVA (volledige arbeidsongeschiktheid). Ook bij WIA was de uitloop positief, waarbij hier met name de meevallende instroom op de recentere schadejaren van belang is, aldus de verzekeraar.

Het resultaat bij Verzuim in de provinciale portefeuille is positief. Enerzijds komt dit doordat de inkomsten zijn gestegen vanwege toename van de verzekerde loonsommen en premie-aanpassingen voor de gehele portefeuille, anderzijds heeft dit volgens De Goudse te maken van de beperkte toename van de schadelast. Het resultaat van de verzuimportefeuille in volmacht is nog wel negatief. De onderliggende ontwikkeling van de verzuimportefeuille blijft een punt van aandacht. De Goudse verwacht dat met actieve bijsturing op basis van datagedreven analyses in 2020 de verhouding tussen het verzekerde risico en de gevraagde premie structureel in balans kan worden gebracht.

Het resultaat op motorrijtuigenverzekeringen blijft negatief, hoewel het verlies wel is teruggebracht van ruim 11 mln euro naar ongeveer 6,5 mln euro. Dit is vooral het gevolg van premieverhogingen. Eenzelfde effect is zichtbaar bij brandverzekeringen. Daar werd door premieverhogingen een verlies van bijna 4 mln euro omgebogen in een positief technisch resultaat van 1 mln euro.

De schadeontwikkeling bij Motor WA blijft een voor de verzekeraar aandachtspunt. ‘Voortschrijdend inzicht in de ontwikkeling van lopende letseldossiers maakt duidelijk dat de trend van toenemende claimlasten zich voortzet. Om het rendement op een passend niveau te krijgen zijn, naast de doorgevoerde procesverbeteringen, ook aanvullende premiemaatregelen nodig die gebaseerd zijn op geactualiseerde risico-inschattingen.’ Daarnaast blijft het resultaat van de zakelijke brandportefeuille kwetsbaar voor incidentele gebeurtenissen. In 2019 was er sprake van een aantal grote zakelijke brandschades.

Onder meer door gunstige beleggingsresultaten bleef de daling van de totale winst van de Goudse beperkt tot 4 mln euro. De winst na belasting bedroeg in 2019 €36,6 mln. Het totale premie-inkomen steeg van 517 naar 572 mln euro.

GEEN REACTIES