Robeco: De markt voor PPI’s is veel groter dan vaak wordt gesuggereerd

De smart DC regelingen die worden aangeboden blijken een integer en toekomstbestending alternatief voor de geplaagde DB contracten.

Jacqueline Lommen, directeur Europese pensioenen bij Robeco, vindt dat er in zijn algemeenheid nog teveel misverstanden bestaan over het verschijnsel premiepensioeninstelling. Zo wuift ze het argument dat de PPI oorspronkelijk in het leven is geroepen om alleen de internationale concurrentiepositie van Nederland te verstevigen resoluut weg. En ze kan het weten, want tijdens haar ‘DNB-verleden’ stond ze aan de wieg van de regelgeving. “De pensioenuitvoering buiten de landsgrenzen is nooit het enige doel geweest. Het werd duidelijk dat DC ook in Nederland een grote vlucht zou nemen. Daardoor ontstond de behoefte aan een pensioenuitvoerder die minder zwaar opgetuigd hoefde te worden dan een pensioenfonds of een verzekeraar.”

Een ander misverstand noemt Jacqueline Lommen de perceptie dat de PPI-markt maar zeer beperkt is. “Als je ervan uitgaat dat de PPI’s zich richten op de 10% van de markt die thans DC regelingen omvat en nu bij verzekeraars is ondergebracht, ja dan is er geen plaats voor veel aanbieders. Maar de werkelijkheid is dat we ook een mooi alternatief bieden voor liquiderende pensioenfondsen en dat smart DC een integer en toekomstbestendige invulling is van het nieuwe pensioencontract. Als je naar de situatie van dit moment kijk, zie je dat 60% à 70% van de ondernemingen verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Er is potentieel dus 30% à 40% van de hele pensioenmarkt te bedienen door PPIs.”

We zijn in Nederland gewend, dat de pensioeninstellingen in handen zijn van sociale partners en zij de regie hebben in het bestuur. “Dat is typisch Nederlands gedacht”, antwoordt ze. “Naast Nederland zijn pensioeninstellingen alleen in Engeland en Ierland in zo’n grote mate in handen van werkgevers en werknemers. Verder in geen enkel ander land. Veelal bestaat meer keuzevrijheid en -mogelijkheden voor sociale partners voor wat betreft het uitvoeringsmodel. Naast pensioenfondsen en verzekeraars zijn pensioeninstellingen gemeengoed. Dit zijn financiële instellingen die als kernbedrijf het beheren van collectieve pensioenregelingen hebben. Je moet je afvragen hoe lang dit systeem in Nederland nog levensvatbaar zal zijn. We zitten hier niet op een eiland. Buitenlandse pensioeninstellingen komen hier hun diensten aanbieden en de Europese pensioenrichtlijn gaat uit van een vrije markt. Met de introductie van de PPI speelt Nederland in op deze nieuwe wetgeving en op de behoeften van sociale partners”

Lagere kosten dan grote bpf’s

Wishful thinking? Nee, ze ziet als bestuurder van Robeco Pensioeninstelling in de praktijk dat bijvoorbeeld multinationals het traditionele pensioengebouw graag inruilen voor een op meer moderne leest geschoeide uitvoering. “En voor de kosten hoeven zij dat niet te laten. Integendeel, Robeco verzorgde het beleggingsdeel voor pensioenfondsen al in het verleden en heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het administreren van DC regelingen. Dankzij ons volume en onze ervaring kan de Robeco PPI zelfs tegen lagere kosten beleggen en administreren dan de grootste bpf’s.” PPI’s laten zich er graag op voor staan dat zij geen last hebben van uit het verleden stammende kostbare systemen. “Dat is ook de realiteit”, beaamt Jacqueline Lommen. “We werken met een heel ‘lean’ systeem. En dat begrip mag je breder trekken dan alleen de technische infrastructuur.

Kijkt Lommen iets verder in de toekomst, dan ziet ze nog een veel grotere horizon als ze constateert dat voor het in de maak zijnde reële contract “een smart DC-regeling zoals een PPI die biedt een uitstekend alternatief kan zijn”.

Geen generatieconflict

In een DC regeling geldt geen doorsneepremie. Zo kunnen dus geen conflicten tussen generaties ontstaan. Iedere deelnemer heeft een individueel account, hetgeen betekent dat de spaarpot het persoonlijk eigendom is van de deelnemer en niet achteraf kan worden herverdeeld”, merkt ze op, “internationaal gezien is dat heel gangbaar. De premie inleg is volledig transparant en natuurlijk conform de wettelijke premiestaffels. De operationele uitvoeringskosten worden apart in rekening gebracht. De werknemers zien bij ons wat er in de pensioenpot zit en zij kunnen als ze dat willen dan ook real time switchen.Een pensioenplanner helpt om in te schatten hoeveel maandelijkse pensioenuitkering in de toekomst kan worden betaald uit deze pot, bij diverse scenario’s voor carrièreverloop, pensioendatum en rendement. De uitkering is immers wat belangrijk is

DC is net zo solidair als elke andere regeling

Kom je met een DC regeling niet in conflict met de solidariteits- en collectiviteits wensen die aan het pensioen gesteld wordt? “Er is een groot misverstand, dat Smart DC regelingen niet collectief of solidair zouden zijn. Los van het feit dat geen sprake is van een doorsneepremie en de ter discussie staande solidariteit van jongeren voor ouderen, is een DC-pensioen net zo solidair als elke andere regeling. Dat kan ook niet anders, want het blijven de sociale partners die de regeling maken. De PPI is alleen de uitvoerder. De risico’s van overlijden, langleven en van arbeidsongeschiktheid worden solidair met elkaar gedeeld, net zoals bij een DB regeling. Daarnaast gebeuren de beleggingen, verzekeringen en administratie via grote, collectieve contracten, waardoor als vanouds schaalvoordelen optreden en de kosten laag zijn. DC wordt vaak geassocieerd met individueel. Het individuele heeft echter vooral betrekking op het “individual account” en de persoonlijke eigendomsrechten. Voor het overige is smart DC ook gewoon collectief en solidair”.

Waarmee Lommen wil zeggen dat een PPI niet een nieuwe pensioenuitvoerder is die aanschuift in de rij van de bestaande organisaties. “Het wordt nog niet overal onderkend dat de komst van premiepensioeninstellingen een ware doorbraak betekent. Iedereen die aan de wettelijke normen voldoet kan een PPI oprichten en daarmee de marktwerking in de pensioensector vergroten. Ook sociale partners. De PPIs zijn ook nadrukkelijk voor deze groep geïntroduceerd, maar niet iedereen doorgrondt dat nog.”

Eerdere visies de toekomst van de PPI

De Goudse

Brand New Day

BeFrank

Aegon PPI

Nationale-Nederlanden

GEEN REACTIES